Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztahy v genderově nevyvážených třídách
Název práce v češtině: Vztahy v genderově nevyvážených třídách
Název v anglickém jazyce: Relations in gender unbalanced classes
Klíčová slova: gender, genderová menšina, školní třída, studenti, studentky, sociometrie, SO-RA-D
Klíčová slova anglicky: gender, gender minority, class, students, sociometry, SO-RA-D
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra psychologie (41-KPSY)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.12.2015
Datum zadání: 13.12.2015
Datum a čas obhajoby: 23.05.2018 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 23.05.2018
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Hana Sotáková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V diplomové práci se budu zabývat genderově nevyváženými třídami. Provedu výzkum v osmi školních třídách za použití SO-RA-Du a dotazníků. Třídy budou zahrnovat jak převahu dívek nad chlapci, tak převahu chlapců nad dívkami. Vzorek bude tvořen středními odbornými učilišti, středními odbornými školami a gymnázii. Praktická část práce bude rozdělena na dvě části. V první se zaměřím na interpretaci získaných dat vzhledem k celému kolektivu. V druhé části analyzuji postavení genderově menšinových studentů/studentek mezi spolužáky/spolužačkami.
Seznam odborné literatury
Seznam odborné literatury:
BAKER, D. Good intentions: An Experiment in Middle school Single-Sex Science and Mathematics Classrooms With High Enrollment. Journal of Women and Minorities in Science and Engineering. 2002, 19(8): 1-23.
HOLUBOVÁ, M. Gender a třídní klima. Masarykova univerzita: Ústav pedagogických věd, 2014. Magisterská diplomová práce.
HRABAL, V. Pedagogickopsychologická diagnostika žáka. Praha: SPN, 1989.
JANOŠOVÁ, P. Dívčí a chlapecká identita. Vývoj a úskalí. Praha: Grada, 2008.
JARKOVSKÁ, L. Gender před tabulí. Etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy. Praha: Sociologické nakladatelství, 2013.
KARSTEN, H. Ženy – muži: genderové role, jejich původ a vývoj. Praha: Portál, 2006.
LAŠEK, J. Sociálně psychologické klima školních tříd a školy. Hradec Králové: Gaudeamus, 2007.
SIGNORELLA, M. L., FRIEZE, I. H., HERSHEY, S. W. Single-sex versus mixed-sex classes and gender schémata in children and adolescents. Psychology Of Woman Quarterly. 1996, 20(4): 599-607.
SMETÁČKOVÁ, I. Společné, či oddělené vzdělávání dívek a chlapců? Pedagogická orientace. 2013, 23(5): 717-733.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK