Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Projekty na podporu dětského čtenářství v mateřské škole a možnosti spolupráce jednotlivých subjektů
Název práce v češtině: Projekty na podporu dětského čtenářství v mateřské škole a možnosti spolupráce jednotlivých subjektů
Název v anglickém jazyce: Projects to support children's reading in kindergarten and the possibilities of cooperation between entities
Klíčová slova: čtenářská pregramotnost, projekty na podporu čtenářství, děti předškolního věku, heterogenní třida, mateřská škola, spolupráce s městskou knihovnou, práce s knihou, metody rozvoje čtenářské pregramotnosti, Celé Česko čte dětem, Noc s Andersenem, kampaň Rosteme s knihou, Listování
Klíčová slova anglicky: pre-reading literacy, projects to support children’s reading, children in preschool, heterogeneous classes, preschool, cooperation with the municipal library, work with a book, methods for developing pre-reading literacy, Every Czech Reads to Kids, A night with Andersen, Campaign Growth with Book
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání (41-UVRV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Veronika Laufková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.12.2015
Datum zadání: 12.12.2015
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Předmět: Obhajoba diplomové práce (předšk. ped.) (OSZD005PP)
Oponenti: prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc., mimořádný profesor Univerzity Karlovy
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíle diplomové práce:
Na základě dostupné literatury popsat, které z projektů na podporu čtenářství jsou vhodné pro práci s dětmi v mateřské škole v heterogenních třídách. Uvést, jaké oblasti a jakým způsobem projekty rozvíjí, z jakých teorií vychází. Na základě studia odborné literatury připravit a zrealizovat v MŠ (heterogenních třídách) projekt na podporu dětského čtenářství, popsat ho a reflektovat po jednotlivých lekcích.

Zásady pro vypracování:
Teoretickou část autorka věnuje objasnění termínu čtenářská pregramotnost. Další kapitolu bude věnovat úloze mateřské škole v souvislosti s rozvojem čtenářské pregramotnosti pohledem RVP a relevantní literatury, rozpracuje metody práce s knihou v heterogenních třídách v MŠ. Dále zdůrazní úlohu rodiny ve vztahu čtenářské pregramotnosti a možnosti spolupráce s rodiči, veřejnými knihovnami apod. Poslední kapitola bude věnována jednotlivým projektům a kampaním v ČR, které podporují čtenářství a předčtenářskou gramotnost se zaměřením na děti předškolního věku.

Praktická část bude zaměřena na realizaci projektu Celé Česko čte dětem v heterogenních třídách mateřské školy. Autorka projekt navrhne, uskuteční a bude reflektovat po jednotlivých lekcích. Na základě rozhovorů s učitelkami, dětmi i rodiči popíše, co bylo přínosné, s jakými problémy se potýkali apod. Dále se autorka pokusí zajistit a zrealizovat projekt Listování a Noc s Andersenem ve vybrané MŠ.
Seznam odborné literatury
Monografie
Brierley, J. (1996). 7 prvních let života rozhoduje. Praha: Portál.
Černá, O. (2014). Čtení není žádná nuda. Praha: Portál.
Gebhartová, V. (2011). Jak a co číst dětem v MŠ. Praha: Portál.
Havlínová, M. (1978). Knížka pro rodiče a dětech a čtení. Praha: Albatros.
Homolová, K. (2009). Čtenářská propedeutika. 1. vyd. Ostrava: Ostravská univerzita,
Pedagogická fakulta.
Chaloupka, O. (1982). Rozvoj dětského čtenářství. Praha.
Chaloupka, O. (1995). Rodina a počátky dětského čtenářství. Praha: Victoria Publishing.
Fisher, R. (2004). Učíme děti myslet a učit se. Praha: Portál.
Lepilová, K. (2014). Cesty ke čtenářství. Brno: Edika.
Lepilová, K. (2004). Text, obraz, zvuk: („Vyprávějte si s námi!“). Ostrava:
Ostravská univerzita, Filozofická fakulta.
Švaříček, R., Šeďová, K. et al. (2007). Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál.
Tomášková, I., (2015), Rozvíjíme předčtenářskou gramotnost v mateřské škole, Praha: Portál.
Trávníček, J. (2008). Čteme?: obyvatelé České republiky a jejich vztah ke knize
Brno: Host. (případně další knihy – Čtenáři a internauti z roku 2010 a Překnížkování z roku 2013)
Vraspírová, P. (2009). Prostředí a projekty podporující dětskou četbu. Ikaros, 2009, roč. 13, č. 3. Dostupné z http://www.ikaros.cz/node/5304

Články
Homolová, K. (2012). Rozvíjení čtenářské pregramotnosti a tvorba čtenářské prekompetence u předškolních dětí. In Čtenářská gramotnost a podpora jejího rozvoje ve škole (ed. Wildová), Praha: PedF UK.
KROPÁČKOVÁ, Jana; WILDOVÁ, Radka; KUCHARSKÁ, Anna. Pojetí a rozvoj čtenářské pregramotnosti v předškolním období. In Pedagogická orientace, n. 4, p. 488–509, nov. 2014. Dostupné z https://journals.muni.cz/pedor/article/view/1896/1509
Šafránková, K. (2010). Čteme s nečtenáři. In: Kritické listy Roč. 2010, č. 38, s. 16-19.
Lepilová, K. (1994). Čtenářem se dítě stává ...? (K výzkumu tzv. předčtenářství). In Čtenář, Roč. 46, č. 4, s. 114-117.
Matějček, Z. (2000). Malí čtenáři. In Informatorium 3-8, Roč. 7, č. 8, s.5.
Těthalová. M. (2009). Knížka je můj kamarád. In Informatorium: Časopis pro výchovu dětí od 3-8 let v mateřských školách a školních družinách. Roč. 16, č. 6, s. 12-14.
Tuháčková, N. (2010). Jak čteme dětem. In Kritické listy Roč. 2010, č. 38, s. 23-25.
Wildová, R. (2011). Rozvoj pregramotnosti a počáteční čtenářské gramotnosti v kurikulu evropských zemí. In Pedagogika, Roč. 52, č. 1-2, s. 10-21.

Internetové zdroje:
Čtenářská gramotnost jako cíl pro každého žáka. Dostupné z http://www.csicr.cz/cz/85256-ctenarska-gramotnost-jako-vzdelavaci-cil-pro-kazdeho-zaka
Gramotnosti ve vzdělávání. Dostupné z http://www.vuppraha.cz/wp-content/uploads/2011/06/Gramotnosti_ve_vzdelavani_soubor_studii.pdf)
Tematická zpráva. Podpora rozvoje čtenářské gramotnosti v předškolním a základním vzdělávání. (2011). Praha: ČŠI. Dostupné z http://www.csicr.cz/cz/DOKUMENTY/Tematicke-zpravy/Tematicka-zprava-Podpora-rozvoje-ctenarske-gramot
Informace o metodách vhodných pro rozvoj kritického čtení a myšlení, viz články dostupné z http://www.kritickemysleni.cz/aktuality.php
Gabal, I. a Václavíková-Helšusová, L. (2002). Jak čtou české děti?
Chalupová, J. a Tichý, Z. (2006). A. Jak se v Česku roste s knihou a co na to Hollywood. Knihovna plus 2006, č. 1, Dostupné z http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus61/chalupova.htm
RWCT – Kritické myšlení (http://www.kritickemysleni.cz/oprogramu.php), Kritické listy

Projekty
Celé Česko čte dětem (včetně zprávy o výzkumu doc. Šmelové: celeceskoctedetem.cz/files/615/vyzkum_2011_2012_Doc_Smelova.pdf; kpv.upol.cz/.../Zaverecna-zprava-projektu-Cele-Cesko-cte-detem.pdf)
Noc s Andersenem
Listování
Školní čtenářské kluby
Čtení pomáhá
Rosteme s knihou
Předběžná náplň práce
Cílem mé práce bylo popsat, které z kampaní a projektů na podporu čtenářství jsou vhodné pro práci s dětmi v mateřské škole v heterogenních třídách. Na základě prostudované literatury vytvořit projekt podporující čtenářskou pregramotnost v mateřské škole v heterogenní třídě a spolupracovat při jeho realizaci s dalšími subjekty.
V teoretické části vymezuji pojmy, které úzce souvisí s daným tématem, především gramotnost a pregramotnost, čtenářská pregramotnost (ve vztahu k RVP PV). Věnuji se úloze mateřské školy a nezbytnosti rozvoje dítěte v oblasti čtenářské pregramotnosti s důrazem na heterogenní třídy. Dále zdůrazňuji úlohu rodiny ve vztahu čtenářské pregramotnosti. Na závěr popisuji konkrétní kampaně a projekty v ČR, které podporují čtenářství a čtenářskou pregramotnost.
V praktické části se věnuji realizaci samotného projektu v mateřské
škole s heterogenními třídami. Podrobněji se věnuji kampani Celé Česko čte dětem, Noci s Andersenem a Listování. Zatímco Celé Česko čte dětem nabízí celou řadu využití, Listování a Noc s Andersenem slouží jako pouhý doplněk k rozvoji čtenářské pregramotnosti. Pozitivně hodnotím spolupráci s městskou knihovnou a rodiči.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The goal of my thesis is to describe which campaigns and projects support reader and which are suitable for work with children in the kindergarten’s heterogeneous classes. As part of the thesis, project is created base of the studied literature which should support reading literacy in a kindergarten‘s heterogeneous class and cooperate on its implementation with other subjects.
I define the terms closely related to the given topic in the theoretical part, namely literacy and numeracy, reading literacy (in relation to RVP PV).
Focus is on the role of kindergarten and the necessity of developing a child in reading literacy with the emphasis on the heterogeneous classes. I also emphasize the role of the family in reading literacy. Finally, I describe specific campaigns and projects in the Czech Republic that support readership and reading literacy.
I devote myself to the implementation of the project itself in the maternal Schools with heterogeneous classes in the practical part. In more detail, I focus on the Celé Česko čte dětem, Noc s Andersenem and Listování. While the Celé Česko čte dětem a whole range of uses, Listování and Noc s Andersenem serves as a mere addition to the development of reading literacy. I value positively the cooperation with the city’s library and parents.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK