Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Volby výtvarné prezentace v MŠ
Název práce v češtině: Volby výtvarné prezentace v MŠ
Název v anglickém jazyce: Decision making in presenting childrens´artwork
Klíčová slova: dětské výtvarné práce, prezentace, rozhodování, kvalitativní výzkum, prostor, předškolní vzdělávání
Klíčová slova anglicky: childrens´artworks, presentation, decision-making, qualitative research, space, pre-school education
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Helena Kafková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.12.2015
Datum zadání: 06.01.2016
Datum a čas obhajoby: 25.05.2018 08:30
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R128, 128, divadlo, 1. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:19.04.2018
Datum proběhlé obhajoby: 25.05.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (UMŠ) (OSZD004MS)
Oponenti: Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Prozkoumejte prostředí a praxi vybraných předškolních zařízení a vytvořte předběžný obraz o místech a příležitostech prezentace dětských výtvarných prací. Prostudujte doporučenou literaturu a ukažte důležité teoretické koncepty, které se k prezentaci dětských výtvarných prací vztahují. Vypracujte výzkumnou sondu v kvalitativní metodologii. Vytvořte vlastní, výzkumnou sondou založený, návrh modelu prezentace výtvarných prací v mateřské škole.
Seznam odborné literatury
FULKOVÁ, M.: Diskurz umění a vzdělávání. Praha, H+H, 2008.
KULKA, J.: Psychologie umění. Praha: Grada, 2008
HAZUKOVÁ, H.: Výtvarné činnosti v předškolním vzdělávání
PINC, Z.: Fragmenty k filosofii výchovy. Oikoymenh, 1999.
ŠVAŘÍČEK R. ŠEĎOVÁ, K. a kol.: Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha, Portál, 2007.
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat otázkou volby místa a příležitosti pro prezentaci dětských výtvarných prací v mateřské škole. Metodou kvalitativního výzkumu probádá praxi ve vybraných mateřských školách a předloží analýzy a interpretace sebraných dat. Kódování bude opřené o bádání v předepsané literatuře, studentka vypracuje také vlastní návrh možností prezentace dětských výtvarných artefaktů v mateřské škole.

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The work focuses on teachers´choices in presenting children´s artworks. It uses qualitative reasearch methods and will contain analyses and interpretations of collected data. Coding will be based on observation and theoretical studies, the studet will elaborate her own suggestions how to proceed while considering the place and situation of presented children´s arworks.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK