Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Poloha pánve ve 3D prostoru a její ovlivnění stupněm těhotenství
Název práce v češtině: Poloha pánve ve 3D prostoru a její ovlivnění stupněm těhotenství
Název v anglickém jazyce: Pelvis position in 3D space and its influence of stages of pregnancy
Klíčová slova: pánev, těhotenství, LBP, 3D, Qualisys
Klíčová slova anglicky: pelvis, pregnancy, LBP, 3D, Qualisys
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Anatomie a biomechanika (51-500100)
Vedoucí / školitel: doc. PaedDr. Karel Jelen, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.12.2015
Datum zadání: 08.12.2015
Datum a čas obhajoby: 17.05.2017 13:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:02.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:05.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2017
Oponenti: prof. RNDr. Jan Hendl, CSc.
 
 
 
Konzultanti: Ing. Petr Kubový
Předběžná náplň práce
Název: Poloha pánve ve 3D prostoru a její ovlivnění stupněm těhotenství

Souhrn: Cílem této diplomové práce je zhodnotit změnu postavení pánve žen v průběhu těhotenství, a zdali mají tyto změny polohy souvislost s bolestmi zad během gravidity.

Výzkum vychází z rešeršního zpracování problematiky změn v průběhu těhotenství, jež mohou souviset s bolestmi zad. Mezi hlavní témata této části práce patří anatomie a kineziologie pánve, funkční vertebrogenní poruchy a low back pain (dále jen LBP) v těhotenství, fyziologické a biomechanické změny v průběhu těhotenství, vymezení 3D prostoru ve vztahu k lidskému tělu a seznámení s 3D kinematickou analýzou.

Hodnoceno bylo 10 (9) žen ve věku 26-35 let ve 3., 5. a 8. měsíci těhotenství. Postavení pánve ve 3D prostoru bylo objektivizováno pomocí technologie Qualisys a bolesti v oblasti bederní páteře a pánve pomocí subjektivního hodnocení vizuální analogové škály (dále jen VAS).

LBP bylo prokázáno u 7 z 10 a pelvic girdle pain (dále jen PGP) u 3 z 10 testovaných těhotných žen. Výsledky prokázaly tendenci ke změně polohy pánve v rovině sagitální do směru anteverze. V rámci výzkumného souboru byla objevena souvislost mezi absolutní změnou polohy pánve v rovině sagitální, LBP a PGP v průběhu těhotenství, ale k určení jednoznačného a obecně platného vztahu musí být provedeny další studie k odlišení jednotlivých faktorů, jež mají vliv na výskyt a intenzitu LBP v těhotenství a umožnit tak přesnější léčbu i prevenci těchto obtíží u gravidních žen.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Title: Pelvis position in 3D space and its infuence of stages of pregnancy

Summary: The aim of this master thesis is to evaluate changes of the pelvis position of women during pregnancy and if these changes influence the LBP during gravidity.

The research is based on the summary of theoretical findings about the issue of changes during pregnancy which could be responsible for the LBP. The main topics of this part of thesis are anatomy and kinesiology of pelvis, functional vertebral disorders, LBP in gravidity, physiological and biomechanical changes during pregnancy, definition of 3D space with connection to human body and introduction of the 3D kinematic analysis.

10 (9) pregnant women in the age of 26-35 years was evaluated in 3rd, 5th and 8th month of gravidity. The pelvis position in 3D space was objectified with the Qualisys technology and the LBP and the PGP with subjective evaluation of the VAS.

LBP was found in 7 of 10 and PGP in 3 of 10 evaluated pregnant women. Our findings show the tendency to the change of the pelvis position in the sagittal plane in the direction of the forward tilt. In our group of evaluated woman was found the connection between the absolute change of the pelvis position in the sagittal plane and the LBP and the PGP during pregnancy, but to define clear and generally valid connection has to be performed another researches, which should provide the separation of the various factors with the influence on LBP in gravidity. These findings should enable the accurate treatment and prevention of these difficulties during pregnancy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK