Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamika uvolňování živin v průběhu procesu dekompozice smrkového dřeva v prostředí horského lesa
Název práce v češtině: Dynamika uvolňování živin v průběhu procesu dekompozice smrkového dřeva v prostředí horského lesa
Název v anglickém jazyce: Mineralization of nutrients during the process of spruce dead wood decomposition in the mountain forest
Klíčová slova: Acidifikace, Biogeochemické cykly, Mrtvé dřevo, Dekompozice, Disturbance, Zásoby živin
Klíčová slova anglicky: Acidification, Biogeochemical cycles, Dead wood, Decomposition, Disturbance, National park Bohemian Forest, Nutrient budgets, Nutrient pools
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů (31-430)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jan Hofmeister, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.12.2015
Datum zadání: 11.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:23.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:23.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 19.09.2017
Oponenti: Mgr. Michal Choma
 
 
 
Konzultanti: prof. doc. Ing. Hana Šantrůčková, CSc.
Předběžná náplň práce
Význam a cíle práce:
Biogeochemické cykly látek v horských lesních ekosystémech střední Evropy jsou v posledních desetiletích významně ovlivňovány činností člověka, ať již přímo (export živin vázaných v biomase) či nepřímo (atmosférická depozice látek emitovaných do ovzduší, vyplavování látek v povrchovém odtoku apod.). Úplný popis biogeochemických cyklů prvků v horském lese vyžaduje kromě jiného i hlubší porozumění významu a rychlosti mobilizace živin z biomasy mrtvého dřeva. Tyto procesy byly prozatím studovány spíše okrajově. Navržená diplomová práce si klade za cíl doplnění a zpřesnění stávajících poznatků o významu mrtvého dřeva pro biogeochemické cykly látek v prostředí horského smrkového lesa. Hlavním cílem práce je stanovení množství živin ve vzorcích mrtvého smrkového dřeva různého stáří a stadia dekompozice odebraných na modelových lokalitách v NP Šumava. Tyto výsledky budou důležitým článkem sestavované bilance cyklů látek v ekosystému horského smrkového lesa.


Úkoly:
1) Seznámení se stavem předchozích odběrů vzorků mrtvého dřeva a výsledky jejich chemických analýz prováděných BF JU a FLE ČZU na výzkumných plochách v horských smrčinách NP Šumava.

2) Doplňující odběr vzorků dle postupu sestaveného na základě předcházející analýzy (úkol 1), tak aby výsledný datový soubor pokrýval všechna stupně (třídy) rozkladu mrtvého dřeva. Odběr bude proveden tak, aby bylo možno vztáhnout naměřené chemické parametry k hustotě mrtvého dřeva. Předpokládaný počet odebraných vzorků mrtvého dřeva činí 30 až 50 a přesněji bude stanoven na základě výsledků předchozích odběrů a dále v závislosti na množství a náročnosti následné laboratorní práce.

3) Návrh postupu extrakce prvků (živin) ze vzorků mrtvého dřeva v laboratorních podmínkách, jeho diskuze a provedení. Zvolený postup by měl zohledňovat současný stav poznání řešeného problému a cíle práce. V minimálním rozsahu bude zahrnovat loužení vzorků destilovanou vodou a mineralizaci biomasy mrtvého dřeva pro stanovení rozdílu mezi aktuálně mobilizovatelným množstvím látek z biomasy mrtvého dřeva a jeho celkovým množstvím.

4) Provedení či spoluúčast na analytických stanoveních v laboratořích geologických ústavů Přf UK v Praze v předpokládaném rozsahu stanovení: Ca, Mg, K, Na, Al, Fe, Mn. Stanovení ve vodě rozpustných forem N (DON) a celkového obsahu C, N a P bude provedeno v laboratořích Přf JU v Českých Budějovicích.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK