Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Feminismus jako sociální hnutí a genderová teorie
Název práce v češtině: Feminismus jako sociální hnutí a genderová teorie
Název v anglickém jazyce: Feminism as a social movement and gender theory
Klíčová slova: feminismus, filosofie, gender, sociální hnutí, sociální teorie
Klíčová slova anglicky: feminism, gender, philosophy, social movement, social theory
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.12.2015
Datum zadání: 04.12.2015
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R207C, 207C, KOVF, místnost pro obhajoby
Datum odevzdání elektronické podoby:07.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Milena Tichá, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
V této bakalářské práci se budu věnovat tématu „genderu“ a to konkrétně vazbě mezi feminismem jako sociálním hnutím a genderovou teorií. První část bakalářské práce se bude věnovat rozdílnostem genderu a pohlaví. Pokračovat bude definováním základních pojmů, mezi které lze řadit např. genderovou identitu, role, stereotypy a genderovou socializaci. Další prostor bude věnován feminismu a to především historii feministického sociálního hnutí. Druhá část práce se zaměří na zkoumání vztahu mezi genderovou teorií (filosofie feminismu) a feminismem jako sociálním hnutím. Tato druhá perspektiva je tedy historická. Vycházet budu z odborné literatury a vědeckých časopisů zabývající se genderovou tematikou.
Seznam odborné literatury
Bourdieu, Pierre. Nadvláda mužů. Praha: Karolinum, 2000.
Nagl-Docekal, Herta. Feministická filozofie: výsledky, problémy, perspektivy. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2007.
Oakleyová, Ann. Pohlaví, gender a společnost. Praha: Portál, 2000.
Oates-Indruchová, Libora. Dívčí válka s ideologií: klasické texty angloamerického feministického myšlení. Praha: Sociologické nakladatelství, 1998.
Renzetti, Claire M. a Daniel J. Curran. Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2003.
Předběžná náplň práce
Úvod
Základní pojmy
Gender a feministická teorie (filosofie)
Feminismus jako sociální hnutí
Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Introduction
Theoretical concepts
Gender and feminist theory (philosophy)
Feminism as social movement
Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK