Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace kritérií konkurzního řízení
Název práce v češtině: Komparace kritérií konkurzního řízení
Název v anglickém jazyce: Comparison criteria bankruptcy proceedings
Klíčová slova: Zřizovatel, ředitel školy, kritéria, konkurzní řízení, kompetence, standard, komparace, metodologie
Klíčová slova anglicky: Founder, director of the school, criteria, bankruptcy proceedings, competence, standard, comparison methodology
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 25.09.2014
Datum zadání: 25.09.2014
Datum a čas obhajoby: 19.01.2016 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:03.12.2015
Datum proběhlé obhajoby: 19.01.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je kriticky analyzovat konkurzní řízení na místo ředitele školy s důrazem na používaná kritéria. V ohnisku zájmu bude situace ve dvou krajích České republiky a vzájemná komparace situace u různých zřizovatelů. Práce bude vypracována v souladu se schváleným prováděcím projektem závěrečné práce-
Seznam odborné literatury
BRYCHOVÁ, Renata. Bc. Kritéria uplatňovaná při výběru ředitele v konkurzním řízení: bakalářská práce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 46 l., 6 l. příl. Vedoucí bakalářské práce RNDr. Jindřich Kitzberger
SVOBODOVÁ, Jarmila. Bc. Systém a kritéria výběru uchazečů na funkci ředitele školy/školského zařízení: bakalářská práce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011. 45 l.,26 l. příl. Vedoucí bakalářské práce Mgr. Zdeňka Fadrná
KAŠÁKOVÁ, Eva. Systém a kritéria výběru uchazečů na funkci ředitele školy a školského zařízení z pohledu uchazečů: bakalářská práce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. 61 l., 5 l. příl. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
JELÍNKOVÁ, Mirka. Mgr. Kritéria uplatňovaná při výběru ředitele školy v konkurzním řízení: diplomová práce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2013. 73 l., 19 l. příl. Vedoucí diplomové práce RNDr. Jindřich Kitzberger
NÁVRATOVÁ, Lenka. Mgr.. Standard ředitele školy jako prostředek celoživotního vzdělávání a hodnocení ředitelů škol zřizovatele: diplomová práce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. 120 l., 16 l. příl. Vedoucí diplomové práce PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
BAREŠ, Milan. PhDr:Kompetenční profil ředitelů škol a jejich další vzdělávání: diplomová práce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2012. 136 l., l.příl. Vedoucí diplomové práce PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
ŘEZNÍKOVÁ, Miroslava. Ing. Bc. Komkurzní řízení na pozici ředitele ve Středočeském kraji: bakalářská práce. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014. 52 l., 1 l. příl. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Václav Trojan, Ph.D.

relevantní literatura a další prameny
www.msmt.cz
www.csicr.cz
www.csm-praha.cz
Lhotková, I., Trojan, V., Kitzberger, J.: Kompetence řídících pracovníků ve školství. Praha: WoltersKluwers ČR, a. s., 2012. ISBN 978-80-7357-899-2.
HRONÍK, František – VEDRALOVÁ, Jitka - HORVÁT, Luboš. Kompetenční model. Brno: Motiv Press, 2008. ISBN 978-80-904133-2-0.
KUBEŠ, M.; SPILLEROVÁ, D.; KURNICKÝ, R. 2004. Manažerské kompetence:Způsobilosti výjimečných manažerů. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0698-9.
PLAMÍNEK, J.; Fišer, R. 2005. Řízení podle kompetencí. Praha: GradaPublishing, 2005. ISBN 80-247-1074-9.
SLAVÍKOVÁ, L. 2003a. Systém přípravy řídících pracovníků ve školství. Praha: Univerzita Karlova Praha, 2003.
TROJAN, V. 2008. Kompetence řídících pracovníků ve školství. Praha: CŠM Pedf UK Praha 2008.
TROJAN, V.: Pedagogický proces a jeho řízení, Wolters Kluwer Praha, 2014
Předběžná náplň práce
Cílem práce je kriticky analyzovat konkurzní řízení na místo ředitele školy s důrazem na používaná kritéria. V ohnisku zájmu bude situace ve dvou krajích České republiky a vzájemná komparace situace u různých zřizovatelů. Práce bude vypracována v souladu se schváleným prováděcím projektem závěrečné práce-
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK