Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Politické procesy v Československu – Akce "Zpěvačka"
Název práce v češtině: Politické procesy v Československu – Akce "Zpěvačka"
Název v anglickém jazyce: Political trials in Czechoslovakia – The Case “Zpěvačka”
Klíčová slova: Československo, politické procesy, Státní bezpečnost, Akce "Zpěvačka", Radana Melicharová
Klíčová slova anglicky: Czechoslovakia, political trials, State Security, The case "Zpěvačka", Radana Melicharová
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2015
Datum zadání: 30.11.2015
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R207C, 207C, KOVF, místnost pro obhajoby
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (OSZD005)
Oponenti: PhDr. Ondřej Lánský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce bude v kontextu politických procesů odehrávající se v Československu v 2. polovině 20. století zmapovat průběh a metody vyšetřování Státní bezpečnosti v případu nazvaném akce „Zpěvačka“. Jádrem diplomové práce bude analýza vyšetřovacího spisu – operativního svazku č. 59 uloženého dnes pod heslem „ZPĚVAČKA“ v Archivu bezpečnostních složek. Tento svazek byl založen agenty Státní bezpečnosti v říjnu 1956 a zabýval se ilegální protistátní činností skupiny československých občanů kolem Radany Melicharové a Vladimíra Matičky. Ti se měli dopouštět špionážní zpravodajské činnosti ve prospěch Spojených států amerických. Úkolem autorky bude zachytit osud československých občanů zapojených do vyšetřování akce „Zpěvačka“ a zhodnotit průběh a výsledky vyšetřování Státní bezpečnosti.
Autorka metodicky využije archivních materiálů dostupných především ve fondu Archivu bezpečnostních složek, v první řadě z vyšetřovacího spisu založeného Státní bezpečností v roce 1956 pod heslem „Zpěvačka“, v současné době uloženého pod archivním číslem V-17973 MV., a z dalších archivních materiálů Archivu bezpečnostních složek. Dále má autorka k dispozici rozsáhlou starší i nejnovější odbornou literaturu k tématu politických procesů v komunistickém Československu, k činnosti Státní bezpečnosti a naopak i k činnosti příslušníků cizích informačních služeb na území Československa.
Seznam odborné literatury
BENDA, Patrik. Přehled svazků a spisů vnitřního zpravodajství centrály Státní bezpečnosti v roce 1989. Vyd. 1. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003.
BOBEK, Michal, Pavel MOLEK a Vojtěch ŠIMÍČEK. Komunistické právo v Československu: kapitoly z dějin bezpráví. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Mezinárodní politologický ústav, 2009.
Československá justice v letech 1948-1953 v dokumentech. Vyd. 1. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2003-2004, 3 sv.
DOSKOČIL, František a Pavel ŽÁČEK. Průlom: agentem CIA uvnitř komunistické nomenklatury. Olomouc: Votobia, 2004.
DVOŘÁKOVÁ, Jiřina. Státní bezpečnost v letech 1945-1953: (organizační vývoj zpravodajských a státně bezpečnostních složek). Vyd. 1. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, 2007.
GEBAUER, František, František KOUDELKA, Rudolf VYHNÁLEK a Karel KAPLAN. Soudní perzekuce politické povahy v Československu v letech 1948-1989: (statistický přehled). Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 1993.
KAPLAN, Karel a Pavel PALEČEK. Komunistický režim a politické procesy v Československu. 2. vyd. Brno: Barrister & Principal, 2008.
KAPLAN, Karel. K politickým procesům v Československu 1948-1954: dokumentace komise ÚV KSČ pro rehabilitaci 1968. Praha: Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, c1994.
KAPLAN, Karel. Nebezpečná bezpečnost: [státní bezpečnost 1948-1956]. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1999.
KAPLAN, Karel. Protistátní bezpečnost: 1945-1948 : historie vzniku a působení STB jako mocenského nástroje KSČ. 1. vydání. Praha: Plus, 2015.
KAPLAN, Karel. StB o sobě: výpověď vyšetřovatele Bohumila Doubka. Vyd. 1. Praha: Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu PČR, 2002.
KUKLÍK, Jan. Vývoj československého práva 1945-1989. Praha: Linde, 2009.
PACNER, Karel. Československo ve zvláštních službách: pohledy do historie československých výzvědných služeb. 1. vyd. Praha: Themis, 2002.
PEJČOCH, Ivo a TOMEK, Prokop. Agenti-chodci na popravišti : kurýři západních zpravodajských služeb, popravení v letech 1949-1958. Vyd. 1. Cheb : Svět křídel, 2010.
PEJČOCH, Ivo a Prokop TOMEK. Od svobody k nesvobodě 1945-1956. 1. vyd. Praha: Ministerstvo obrany České republiky- odbor komunikace a propagace MO, 2011.
PERNES, Jiří a Jan FOITZIK. Politické procesy v Československu po roce 1945 a "Případ Slánský": sborník příspěvků ze stejnojmenné konference pořádané ve dnech 14.-16. dubna 2003 v Praze. Brno: Prius, 2005.
RADOSTA, Petr. Protikomunistický odboj: historický nástin. 1. vyd. Praha: Egem, 1993.
RAIS, Štefan. Procesy proti agentům anglo-amerických imperialistů. 1. vyd. Praha: Osvěta, 1952.
TOMEK, Prokop. Na frontě studené války - Československo 1948-1956: výstava k 60. výročí zahájení zahraničního protikomunistického odboje. Praha: Ústav pro studium totalitních režimů, 2009.
VEBER, Václav. Třetí odboj ČSR v letech 1948-1953. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2014.
VEBER, Václav a Jan BUREŠ. Třetí odboj: kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století. Vyd. 1. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2010.
VEBER, Václav a Lukáš BABKA. Za svobodu a demokracii. Vyd. 1. Hradec Králové: Evropské hnutí, 2002.
VESELÝ, Vojtěch. Mikrohistorická sonda: Osudy "agenta-chodce" Vojtěcha Kučery [online]. 2014.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK