Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diskrepance záklonových poloh užívaných ve fyzioterapii
Název práce v češtině: Diskrepance záklonových poloh užívaných ve fyzioterapii
Název v anglickém jazyce: Discrepancy of extension positions used in physiotherapy
Klíčová slova: Extenze, záklon, McKenzie, Joga, kobra, vývojová kineziologie
Klíčová slova anglicky: Extension, McKenzie, Yoga, cobra pose, development kinesiology
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Fyzioterapie (51-500400)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Jitka Malá, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.11.2015
Datum zadání: 29.11.2015
Datum a čas obhajoby: 17.05.2017 08:30
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UC1-1, C102, Seminární místnost katedry fyzioterapie
Datum odevzdání elektronické podoby:06.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:06.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2017
Oponenti: MUDr. David Pánek, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Abstrakt

Název: Diskrepance záklonových poloh užívaných ve fyzioterapii

Cíle: Cílem diplomové práce je podrobně popsat vybrané extenční polohy (bhudžangásána, úrdhvamukhašvanásána, McKenzie záklon a záklon z vývojové kinezilogie) a následně pomocí povrchové elektromyografie ověřit podobnost a rozdílnost zapojení vybraných svalů v těchto polohách. Z těchto poznatků následně vyvodit závěr, zda tyto v praxi často zaměňované polohy přinášejí stejný, či jiný terapeutický efekt.

Metody: Jedná se o kvantitativní typ výzkumu, který má teoreticko-empirický charakter. Výzkumnou metodou je pozorování (vnitroskupinový experiment). Pomocí povrchové elektromyografie byla snímaná elektrická aktivita m. trapezius (superior et inferior), m. erector spinae, mm. obliqui, m. gluteus maximus a m. semitendinosus u 7 probandů při provádění extenčních poloh.

Výsledky: Bylo potvrzeno, že pro každou z uvedených poloh byl dominantní jiný z měřených svalů. Dále se potvrdilo, že pozice bhudžangásána a úrdhvamukhašvanásána jsou v literatuře popsány odlišně, než ukazuje praktické provedení, což se u ostatních poloh nepotvrdilo. Bylo potvrzeno, že každá z uvedených poloh má jiný terapeutický efekt.

Klíčová slova: extenční polohy, vývojová kineziologie, jóga, McKenzie, bhudžangásána, úrdhvamukhašvanásána, povrchová elektromyografie

Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abstract

Title: Discrepancy of extention positions used in physiotherapy

Objectives: The aim of this thesis is to describe in detail selected extinction position (bhudžangásána, úrdhvamukhašvanásána, McKenzie extension, extension from developmental kinesiology) and then using surface electromyography to verify the similarity and difference of selected muscle involvement in these positions. From these detection then conclude whether this practice often confused position brings the same or different therapeutic effect.

Methods: It is the type of quantitative research to theoretical and empirical character. The research method is observing (intra experiment). Using surface electromyography was sensed electrical activity m. trapezius (superior et inferior), m. erector spinae, mm. oblique, m. gluteus maximus and m. semitendinosus in 7 subjects in the implementation of extension positions.

Results: It was confirmed that for each of these positions was dominant differnt of the measured muscles. It was confirmed that the position bhudžangásána and úrdhvamukhašvanásána are described in the literature differently than is shown practical experiment. Other positions didn’t confirm this statement. It was confirmed that each of mentioned positions has a different therapeutic effect.

Keywords: extention position, developmental kinesiology, yoga, McKenzie, bhudžangásána, úrdhvamukhašvanásána, surface electromyography
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK