Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Antropogenní změny reliéfu v inženýrskogeologickém průzkumu
Název práce v češtině: Antropogenní změny reliéfu v inženýrskogeologickém průzkumu
Název v anglickém jazyce: Anthropogenic changes of relief in engineering geological survey
Klíčová slova: inženýrskogeologický průzkum, antropogenní změny reliéfu, inženýrskogeologický model
Klíčová slova anglicky: engineering geological survey, artificial ground, anthropogenic changes of relief, engineering geological model
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav hydrogeologie, inženýrské geologie a užité geofyziky (31-450)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Rout
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 28.11.2015
Datum zadání: 28.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:06.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2016
Oponenti: RNDr. Jan Marek, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce bude zaměřena na zhodnocení významu antropogenních změn reliéfu v inženýrskogeologickém průzkumu. Popsány budou základní druhy lidských činností nejvýznamněji ovlivňujících morfologii terénu v ČR s ohledem na rizika při realizaci inženýrskogeologického průzkumu a na vhodných praktických příkladech budou zhodnoceny možnosti jejich odhalení a identifikace.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK