Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Molecular mechanisms of circadian clock entrainment by daily regime in food intake
Název práce v češtině: Molekulární mechanismus synchronizace cirkadiánních hodin režimem příjmu potravy
Název v anglickém jazyce: Molecular mechanisms of circadian clock entrainment by daily regime in food intake
Klíčová slova: cirkadiánní hodiny, příjem potravy, synchronizace
Klíčová slova anglicky: circadian clock, food intake, entrainment
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyziologie (31-152)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2015
Datum zadání: 26.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:24.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2017
Oponenti: Mgr. Kateřina Červená
 
 
 
Předběžná náplň práce
Práce se bude zabývat organizací cirkadiánního systému u savců a jeho funkcí na molekulární úrovni. Specifickým cílem bude shrnutí nejnovějších poznatků o molekulárních mechanismech, jakými jsou seřizovány cirkadiánní hodiny režimem v příjmu potravy. Na závěr bude na základě shrnutých výsledků diskutován dopad poruchy této synchronizace pro zdraví jedince a možnosti jejího chronoterapeutického ovlivnění.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of the study is to deal with organization of the circadian system in mammals and its function at molecular level. The specific aim will be to summarize recent knowledge on molecular mechanisms which are involved in entrainment of circadian clock by regime in food intake. In conclusion, based on the summarized data, impact of disturbances of the entrainment on human health and possible chronotherapeutic procedures will be discussed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK