Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Renesanční mecenát a umělecký trh v Itálii
Název práce v češtině: Renesanční mecenát a umělecký trh v Itálii
Název v anglickém jazyce: Renaissance patronage and art market in Italy
Klíčová slova: mecenát, renesance, umělecký trh, Itálie, člověk, umělec, patron
Klíčová slova anglicky: Patronage, the Renaissance, the art market, Italy, man, artist, patron
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.11.2015
Datum zadání: 01.12.2015
Datum a čas obhajoby: 24.05.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PhDr. Věra Uhl Skřivanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student pročte českou a vybranou evropskou literaturu na téma mecenátu a uměleckého trhu v době renesance a zformuluje cíle bakalářské práce. Vypracuje na základě širokého studia literatury vlastních závěrů souhrnnou studii a naznačí v ní i aktuální významové souvislosti s dneškem.
V pedagogické části zvolí vhodné téma, inspirované tématem poptávky a trhu s uměním, zformuje dětský nebo středoškolský kolektiv k vytvoření výtvarných prací na pečlivě po konzultaci s vedoucím práce koncipované téma, uskuteční je v pedagogickém procesu a textově zpracuje jím dosažené výsledky.
Ve vlastní výtvarné práci vytvoří cyklus prací, inspirovaný studovanou problematikou a po konzultaci s vedoucím práce jeho téma předem specifikuje.
Seznam odborné literatury
VASARI G. Životy nejvýznačnějších malířů, sochařů a architektů. I, II. Praha: Odeon, 1976, 1977.
LEONARDO DA VINCI. Úvahy o malířství. Praha 1941.
BURKE, P. Italská renesance. Kultura a společnost v Itálii. Praha 1996.
BURKE, P. Žebráci, šarlatáni, papežové: historická antropologie raně novověké Itálie. Eseje o vnímání a komunikaci. Jinočany 2007.
HASKELL, F. Patrons and painters. A Study in the Relations Between Italian Art and Society in the Age of the Baroque. New Haven - London: Yale University Press, 1980 (1. vydání 1963).
GARIN, E. Renesanční člověk a jeho svět. Praha 2003.
ALBERTO, Leon Battista. O malbě. O soše. Praha 1947.
ANTAL, Frederick. Florentské malířství a jeho společenské pozadí
JAKUBEC, O. Kulturní prostředí a mecenát olomouckých biskupů potridentské doby.
KELLER, Jan. Úvod do sociologie. 6. vyd. Praha 2012

Doplňková literatura:
DANIEL, L. Mezi erupcí a morem. Malířství v Neapoli 1631-1656. Praha: Národní galerie v Praze, 1995.
DANIEL, L. (ed.) Benátčané. Malířství 17. a 18. století z českých a moravských sbírek. Milano: Electa, 1996.
DANIEL, L. (ed.) Florenťané. Umění z doby medicejských velkovévodů. Praha: Národní galerie v Praze, 2002.
DUBY, G. Umění a společnost ve středověku. Praha – Litomyšl 2002.
HLOBIL, I. - PETRŮ, E. Humanismus a raná renesance na Moravě. Praha 1992.
ASCH, R. G. – BIRKE, A. M. (edd.) Princes, Patronage, and the Nobility. The Court at the Beginnig of the Modern Age, c. 1450-1650. Oxford 1991.
BAXANDALL, M. Patterns of Intention. On the Historical Explanation of Pictures. London – New Heaven 1985.
DaCOSTA KAUFMANN, T. Court, Cloister, and City. The Art and Culture of Central Europe, 1450-1800. Chicago 1995.
Předběžná náplň práce
Studium literatury na téma mecenátu a uměleckého trhu v době renesance a formulace cílů bakalářské práce.
Souhrnná studie k tématu.
Koncipování tématu pedagogické práce na související téma, výběr vzorku žáků, realizace tématu a jeho hodnocení.
Příprava užší koncepce vlastní výtvarné práce na téma související s teoretickou částí práce, vytvoření cyklu maleb.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Studying on the theme of patronage and art market in the Renaissance and outlining of aims of the work.
Outlining the topic of pedagogical work on the theme of the topic, sampling of pupils, realization of the theme and its evaluation.
Preparing the narrower concept of the own art work on the theme of the theoretical part of the work, creating a cycle of paintings.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK