Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Světlo v českém malířství kolem roku 1900
Název práce v češtině: Světlo v českém malířství kolem roku 1900
Název v anglickém jazyce: Light in the Czech painting around 1900
Klíčová slova: krajina, světlo, malířství, vícepohledovost, akvarel, barva
Klíčová slova anglicky: landscape, light, painting, different perspectives, watercolor, color
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra výtvarné výchovy (41-KVV)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.11.2015
Datum zadání: 27.11.2015
Datum a čas obhajoby: 24.05.2017 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R325A, 325A, posluchárna VV, 3. patro, vlevo, zadní trakt
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: PaedDr. Helena Hazuková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka prostuduje českou a vybranou evropskou literaturu o tématu a zformuluje cíle bakalářské práce. Vyhledá podle dostupných zdrojů v galeriích, muzeích umění, muzeích, veřejných institucích a soukromých a korporátních sbírkách obrazy a nástěnné malby, související se sledovaným tématem, a sestaví z nich reprezentativní výběr. Zpracuje na základě literatury, vlastního zkoumání a na podkladě shromážděných obrazů téma a jeho hlubší smysl do souhrnné studie a naznačí v ní i významové souvislosti s literaturou, grafikou a poezíí kolem roku 1900.
V pedagogické části zvolí vhodné téma pro inspiraci dětského nebo středoškolského kolektivu k vytvoření malířských prací na téma světlo, uskuteční je v pedagogickém procesu a textově zpracuje jím dosažené výsledky.
Ve vlastní výtvarné práci vytvoří cyklus maleb na téma světlo, který ještě podle vlastního názoru a po konzultaci s vedoucím práce předem úzce specifikuje.
Seznam odborné literatury
Tomáš Vlček: Světlo. Světlo v českém malířství - generace osmdesátých a devadesátých let 19. století. Galerie hlavního města Prahy, Městské muzeum a galerie Vodňany. Praha: Muzeum hlavního města Prahy, 1982
Ingo F. Walther (ed.): Umění 20.století, přel. Blanka Pscheidtová, Jindřich Schwippel. Praha: Slovart, 2004
Yve-Alain Bois, Benjamin Buchloh, Hal Foster a Rosalind Kraussová: Umění po roce 1900, přel. Josef Hrdlička, Irena Ellis a Jitka Sedláčková. Praha: Slovart, 2007
Kolektiv autorů: Dějiny českého výtvarného umění IV/1. Praha, 2001
František Kovárna: Antonín Slavíček. Praha 1930
Karel Boromejský Mádl: Umění včera a dnes. Praha 1908
Jana Orlíková: České malířství přelomu 19. a 20. století ve sbírce západočeské galerie v Plzni. Plzeň 2007
Roman Prahl, Lenka Bydžovská: Volné směry. Časopis secese a moderny. Praha 1993
Petr Wittlich: Česká secese. Praha 1982
Petr Wittlich, Lenka Bydžovská, Karel Srp, Polana Bregantová: Jan Preisler 1872-1918. Praha, 2003

Předběžná náplň práce
Studium tématu světlo v malířství a světlo v českém malířství kolem roku 1900 v české a zahraniční literatuře.
Koncipování tématu pedagogické práce na téma světlo, výběr vzorku žáků, realizace tématu a jeho hodnocení.
Příprava užší koncepce vlastní výtvarné práce na téma světlo, vytvoření cyklu maleb.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Studying on the light in painting and the light in the Czech painting around 1900 in the Czech and foreign literature.
Outlining the topic of pedagogical work on the theme of light, sampling of pupils, realization of the theme and its evaluation.
Preparing the narrower concept of the own art work on the theme of the light, creating a cycle of paintings.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK