Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Mentoring v mateřské škole jako cesta k učící se organizaci
Název práce v češtině: Mentoring v mateřské škole jako cesta k učící se organizaci
Název v anglickém jazyce: Mentoring in the Nursery School as a Way to the Learning Organization
Klíčová slova: mentoring, mentor, mentee, učící se organizace, komunikace, spolupráce
Klíčová slova anglicky: mentoring, mentor, mentee, learning organization, communication, cooperation
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Mgr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 31.08.2015
Datum zadání: 18.11.2015
Datum a čas obhajoby: 19.05.2016 12:30
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:13.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je vypracovat modelový příklad pro efektivní využívání interního mentoringu na mateřských školách, jako možného nástroje vedoucího k učící se organizaci.

Osnova:
1. Vymezení mentoringu
1.1 Cíle a význam mentoringu ve školství
1.2 Druhy mentoringu ve školství
1.3 Fáze mentoringu
1.4 Mentoring v profesní kariéře učitele
1.5 Mentoring v průběhu pedagogické praxe
1.6 Mentoring v projektech
2. Výzkumná část
Seznam odborné literatury
BARTÁK, Jan. Jak vzdělávat dospělé. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2008. Management studium (Alfa Nakladatelství). ISBN 978-80-87197-12-7.
BRUMOVSKÁ, Tereza a Gabriela MÁLKOVÁ. Mentoring: výchova k profesionálnímu dobrovolnictví. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-772-5.
LAZAROVÁ, Bohumíra. Pozdní sběr: o práci zkušených učitelů. 1. vyd. Brno: Paido, 2011. ISBN 978-80-7315-206-2.
PETRÁŠOVÁ, Marta Anna, Ilona PRAUSOVÁ a Zdeněk ŠTĚPÁNEK. Mentorink: forma podpory nové generace. Vyd. 1. Praha: Portál, 2014. ISBN 978-80-262-0625-5.
PÍŠOVÁ, Michaela a Karolina DUSCHINSKÁ. Mentoring v učitelství: výzkumný záměr Učitelská profese v měnících se požadavcích na vzdělávání. [2. vyd.]. V Praze: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011. ISBN 978-80-7290-589-
SYSLOVÁ, Zora (ed.). Rozvoj profesních a mentorských dovedností učitelů mateřských škol. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. ISBN 978-80-210-7881-
ŠNEBERGER, Václav. Co je mentoring a jeho zavádění ve škole: příručka. Vyd. 1. Ostrava: Repronis, 2012. ISBN 978-80-7329-331-4.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK