Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Možnosti využití počítačové tomografie při výzkumu obratlovců
Název práce v češtině: Možnosti využití počítačové tomografie při výzkumu obratlovců
Název v anglickém jazyce: The Potential of computed tomography in the research of vertebrates
Klíčová slova: počítačová tomografie, ekomorfologie, obratlovci
Klíčová slova anglicky: computed tomography, ecomorphology, vertebrates
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petra Frýdlová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2015
Datum zadání: 16.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Oponenti: Mgr. Martin Minařík, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Daniel Frynta, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce shrnuje možnosti využití počítačové tomografie (CT) v zobrazování konkrétních struktur, podrobně mapuje doposud studované tkáně obratlovců za pomoci této metody a hodnotí optimální využití CT. Cílem je navrhnout konkrétní oblasti, kde by bylo možné tuto metodu využít v kontextu ekomorfologického přístupu ke studiu obratlovců.
Počítačová tomografie se během padesáti let vyvinula v běžně používanou diagnostickou metodu, která se uplatňuje v lékařské praxi, ale i v jiných oborech. Výhodou počítačové tomografie je to, že je rychlá a do značné míry neinvazivní. Práce se snaží nejdříve zmapovat princip počítačové tomografie, její historii a její možnosti za současného rozvoje techniky. Dále se zabývá využitím této technologie při výzkumu obratlovců. Snaží se získat přehled o zkoumaných druzích obratlovců a výsledcích použité metody. Zjišťuje, které struktury lze u jednotlivých zvířat pomocí CT zobrazit a zda je k tomu potřeba použít kontrastní látky. Protože biologické laboratoře jsou vybaveny většinou jen menšími tomografy, zaměřuje se práce právě na současné zkušenosti s Micro CT.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis explores and classifies the capacities of computed tomography (CT) for imaging the particular structures, tries to gain a knowledge as wide as possible about the tissues of vertebrates studied with CT and evaluates the optimal employment of this method. The aim of this thesis is to propose particular structures ideal for employment of computed tomography in ecomorphological context of research in vertebrate zoology.
In fifty years the computed tomography has developed into a commonly used diagnostic method, which is employed in the medical practice and also in the other fields. The advantage of computed tomography is it´s speed and the fact that it isn´t invasive. At first the thesis tries to map the principles of computed tomography, the history and the potential of the technique at present. Subsequently the thesis deals with the use of this technology in the research of vertebrates. It tries to get a summary of the examined species and the results of these experiments. It learns about the structures which can be displayed with CT and about the contrast media that can be used. The biological laboratories are often equipped with only smaller tomograph and that´s why the thesis focus on the experiences with Micro-CT.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK