Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Úloha ředitele při implementaci plánu profesního rozvoje do praxe mateřské školy
Název práce v češtině: Úloha ředitele při implementaci plánu profesního rozvoje do praxe mateřské školy
Název v anglickém jazyce: The role of the principal of the school to implement a career development plan into practice, the nursery school
Klíčová slova: Klíčové kompetence, plán profesního rozvoje, komunikace, plánování, hodnocení, kariéra, motivace, mentoring
Klíčová slova anglicky: Key competences, career development plan, communication, planning, assessment, career, motivation, mentoring
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 03.09.2015
Datum zadání: 03.09.2015
Datum a čas obhajoby: 24.05.2016 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:05.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: PhDr. Mgr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude vypracována na základě schváleného ideového plánu, popsanými metodami a za použití uvedené literatury. Studentka je povinna dodržet stanovený cíl a téma práce a realizovat výzkumný postup v souladu s cílem. V interpretaci získaných dat i při stanovení závěru musí postupovat objektivně, formální stránka a citování literatury bude odpovídat pokynům v metodickém materiálu pro závěrečné práce vydaném CŠM PedFUK v Praze. Práce musí splňovat kritéria pro závěrečné bakalářské práce, autorka práce tím dokládá dostatečnou kompetentnost pro další odbornou činnost.
Seznam odborné literatury
Píšová,M. Mentoring v učitelství, Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2011, ISBN 978-80-7290-589-8
Píšová, M. Portfolio v profesní přípravě učitele, Pardubice:univerzita Pardubice, 2007, ISBN 978-80-7395-024-8
Píšová,M. Teorie a výzkum expernosti v učitelské profesi, Brno: Masarykova univerzita, 2011, IBSN 978-80-210-5744-9
Syslová,Z. Profesní kompetence učitele mateřské školy, Praha:Grada, 2013, ISBN 978-80- 247-4309-7
Šikýř,M. Personalistika v řízení školy, Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, ISBN 978-80-7357-901-2
Kociánová,R. Personální činnosti a metody personální práce, Praha:Grada, 2010, ISBN 978-80-247-2497-3
Bělohlávek,F. Jak vést rozhovory s podřízenými, Praha: Grada, 2009, ISBN 978-80-247-2313-6
Trunda,J. Profesní portfolio učitele:soubor metod k hodnocení a sebehodnocení, Praha:Národní ústav pro vzdělávání, 2012, ISBN 97880-87063-62-0
Tomková,A. Rámec profesních kvalit učitele, Praha: Národní institut pro vzdělávání, 2012, ISBN 978-80-87063-64-4
Armstrong,M.,Stephens,T. Managment a leadership, Praha: Grada 2008, ISBN 978-80-247-2177-4
Předběžná náplň práce
Cílem bakalářské práce je zmapovat přístup ředitelů mateřských škol k využití plánu profesního rozvoje v jejich praxi.
Autorka se zaměření především na zda možnosti průběžného vyhodnocování plánu profesního rozvoje ze strany ředitelů škol i jednotlivých učitelů; na zjištění obecného přístupu a postoje ředitelů mateřských škol k tvorbě a následné práci s plány profesního rozvoje; na způsob vedení hodnotících rozhovorů (ředitel - učitel).
Teoretická část bude mimo jiné zahrnovat i problematiku hodnocení pracovníků, plánování osobního rozvoje, změnu jako nedílnou součást implementace nových postupů. Empirická část bude zpracována v návaznosti na teoretická východiska, použito bude dotazníkové šetření.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK