Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Problémy pravdy ve filosofii
Název práce v češtině: Problémy pravdy ve filosofii
Název v anglickém jazyce: Problems of truth in philosophy
Klíčová slova: pravda, lež, filosofie, absolutní, jsoucno, Bůh, poznání
Klíčová slova anglicky: Truth, falsehood, philosophy, absolute, being, God, cognition
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanské výchovy a filosofie (41-KOVF)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Anna Hogenová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2015
Datum zadání: 21.11.2016
Datum a čas obhajoby: 08.01.2018 09:00
Místo konání obhajoby: M. Rettigové 4, Praha 1, R207C, 207C, KOVF, místnost pro obhajoby
Datum odevzdání elektronické podoby:07.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 08.01.2018
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (OSZD004)
Oponenti: doc. PhDr. Naděžda Pelcová, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Teorie pravdy, pravda ontologická a ontická a její důsledky pro existenci
Aletheia
Addaequatio rei et intellectus
Koherence
Korespondence
Pravda u F. Nietzscheho
Marxistická teorie pravdy
Pragmatická teorie pravdy
Postmoderna a pravda
Seznam odborné literatury
Patočka J., Péče o duši I. - 1996, Praha: Oikoymenth
Platón, Ústava - 1993, Praha: Svoboda-Libertas
Aristoteles Metafyzika - 2015, Praha: Oikoymenth
Descartes, Úvahy o první filosofii - 1970, Praha: Svoboda
Novopozitivistická teorie pravdy u Rudolfa Carnapa, Wittgensteina a K. R. Poppera
Carnap, R. Der logische Aufbau der Welt - 1928, Wien
Wittgenstein, L. Tractatus logico-philosophicus - 1922, London
Popper, K. R. Logika vědeckého bádání - 1997, Praha: Oikoymenh
Zvolená literatura:
Nietzsche F. O pravdě a lži ve smyslu nikoli morálním - 2010, Praha: Oikoymenth
Exupéry, Malý princ - 2010, Praha:Albatros

Předběžná náplň práce
Studium pramenné literatury a jejich srovnávací analýza
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Study of original literature and her comparative analysis
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK