Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Management konfliktu ve školství – Prevence a způsoby řešení konfliktu
Název práce v češtině: Management konfliktu ve školství – Prevence a způsoby řešení konfliktu
Název v anglickém jazyce: Conflict management in education – Prevention and ways to resolve conflict
Klíčová slova: konflikt, řešení konfliktu, prevence konfliktu, manažer, ředitel školy, mediace
Klíčová slova anglicky: conflict, conflict resolution, conflict prevention, manager, principal, mediation
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.04.2015
Datum zadání: 05.10.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 13:15
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:14.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude provedena v souladu s opatřením děkanky č. 22/2014.
Teoretická část práce bude přehlednou kompilací, která shrne poznatky problematiky konfliktů a jejich řešení na pracovišti ve specifickém prostředí školy. Výzkumná část pomocí výsledů výzkumného šetření popíše metody prevence a řešení konfliktů využívané v praxi řediteli školy.
Výzkumné šestření:
Individuální strukturované ústní rozhovory s cca 8 - 10 respondenty.
Kritériem k jejich výběru bude pracovní zkušenost na pozici ředitele školy.
Shromážděná data kvantitativně zpracuji.
Seznam odborné literatury
BASU, A. a L. FAUST. Umění úspěšné komunikace: jak správně naslouchat, řešit konflikty a mluvit s druhými lidmi. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 104 s. ISBN 978-80-247-5032-3.

BAUM, Tanja. Umění přátelského řešení konfliktů. Vyd. 1. Praha: Portál, 2009, 190 s. ISBN 978-80-7367-525-7.

BEDNÁŘ, Vojtěch. Strategie vyjednávání. Vyd. 1. Praha: Grada, 2012, 157 s. ISBN 978-80-247-3858-1.

BEDNÁŘ, Vojtěch. Sociální vztahy v organizaci a jejich management. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013, 224 s. ISBN 978-80-247-4211-3.

BEDRNOVÁ, Eva, Ivan NOVÝ a Eva JAROŠOVÁ. Manažerská psychologie a sociologie. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2012, 615 s. ISBN 978-80-7261-239-0.

BĚLOHLÁVEK, František. Jak vést rozhovory s podřízenými pracovníky. 1. vyd. Praha: Grada, 2009, 133 s. ISBN 978-80-247-2313-6.

ČAKRT, Michal. Konflikty v řízení a řízení konfliktů. Vyd. 1. Praha: Management Press, 2000, 181 s. ISBN 80-85943-81-6.

HOLÁ, Lenka. Mediace a možnosti využití v praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013, 512 s. ISBN 978-80-247-4109-3.

KOUBEK, Ladislav. Praktická psychologie pro manažery a personalisty. Vyd. 1. V Brně: Motiv Press, 2014, 216 s. ISBN 978-80-87981-12-2.

KUBÍČKOVÁ, Lea a Karel RAIS. Řízení změn ve firmách a jiných organizacích. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2012, 133 s. ISBN 9788024745640.

MCCONNON, Shay a Margaret MCCONNON. Jak řešit konflikty na pracovišti. 1. české vyd. Praha: Grada, 2009, 139 s. Manažer. ISBN 978-80-247-3003-5.

MEDLÍKOVÁ, Olga. Jak řešit konflikty s podřízenými. Vyd. 1. Praha: Grada, 2007, 132 s. ISBN 978-80-247-1732-6.

MEDLÍKOVÁ, Olga. Umíme to s konfliktem!: náročné situace a jejich řešení. Vyd. 1. Praha: Grada Publishing, 2012, 132 s. ISBN 978-80-247-4016-4.

MIKULÁŠTÍK, Milan. Komunikační dovednosti v praxi. Vyd. 1. Praha: Grada, 2003, 361 s. ISBN 80-247-0650-4.

MOTSCHNIG, Renate a Ladislav NYKL. Komunikace zaměřená na člověka: rozumět sobě i druhým. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, 172 s. ISBN 978-80-247-3612-9.

PAULÍK, Karel. Psychologie lidské odolnosti. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 240 s. ISBN 978-80-247-2959-6.

PLAMÍNEK, Jiří. Řešení problémů a rozhodování: jak přinutit problémy, aby pracovaly ve váš prospěch. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 144 s. ISBN 978-80-247-2437-9.

PLAMÍNEK, Jiří. Konflikty a vyjednávání: umění vyhrávat, aniž by někdo prohrál. 3., upr. a dopl. vyd. Praha: Grada, 2012, 134 s. ISBN 978-80-247-4485-8.

PLAMÍNEK, Jiří. Mediace: nejúčinnější lék na konflikty. 1. vyd. Praha: Grada, 2013, 168 s. ISBN 978-80-247-5031-6.

SVOBODOVÁ, Lenka. Nenechte se šikanovat kolegou: mobbing - skrytá hrozba. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 108 s. ISBN 978-80-247-2474-4.

ŠIKÝŘ, Martin. Nejlepší praxe v řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Praha: Grada, 2014, 188 s. ISBN 978-80-247-5212-9.

ŠTĚPANÍK, Jaroslav. Umění jednat s lidmi 3: stres, frustrace a konflikty. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, 162 s. ISBN 978-80-247-1527-8.

URBAN, Jan. Jak zvládnout 10 nejobtížnějších situací manažera. 1. vyd. Praha: Grada, 2008, 200 s. ISBN 978-80-247-2465-2.
Předběžná náplň práce
1) Teoretické vymezení konfliktu
Vymezení pojmu konflikt, možné pohledy na konflikt (negativní, pozitivní stránky konfliktů), typy konfliktů (obsahové, vztahové), příčiny vzniku konfliktů, důsledky konfliktů (vítěz-poražený, vítěz-vítěz, poražený-poražený)

2) Teorie řešení konfliktů
Úloha manažera (ředitele) při prevenci a řešení konfliktů, spektrum konfliktů typických pro školní prostředí (konflikty mezi zaměstnanci školy, mezi pedagogy navzájem, podřízený – nadřízený zaměstnanec, , pedagogové – nepedagogičtí pracovníci školy, zaměstnanci školy - rodiče), rizikové faktory vzniku konfliktu ve škole, možnosti využití mediace ve školním prostředí

3) Komunikace jako prostředek řešení konfliktů
Příčiny nefunkční komunikace na pracovišti, vyjednávání

4) Výzkumná část
Popis výzkumného problému
Výzkumná metoda (strukturovaný rozhovor – otázky)
Výsledky šetření
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
1) Theoretical definition of conflict
Definition of conflict, looks at possible conflict (negative, positive aspects of conflicts), types of conflict (content, relationship), causes of conflict, the consequences of conflict (winner-loser, winner-winner, loser-loser)

2) Theory of Conflict Resolution
Task manager (director) in the prevention and resolution of conflicts, the spectrum of conflict typical school environment (conflicts between the staff, the teachers themselves, subordinate - senior staff, teachers - non-teaching school staff, school staff - parents) risk factors in conflicts in schools, the use of mediation in the school environment

3) Communication as a means of conflict resolution
The causes dysfunctional workplace communication, negotiation

4) Research section
A description of the research problem
Research method (a structured interview - questions)
results of the survey
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK