Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Characterization of eukaryotic translation initiation factor 3 subunits (eIF3) in A. thaliana male gametophyte
Název práce v češtině: Charakterizace podjednotek eukaryotického translačního iniciačního faktoru 3 (eIF3) u samčího gametofytu A. thaliana
Název v anglickém jazyce: Characterization of eukaryotic translation initiation factor 3 subunits (eIF3) in A. thaliana male gametophyte
Klíčová slova: rostliny, huseníček, Arabidopsis thaliana, gametofyt, samčí gametofyt, pyl, pylové zrno, pylová láčka, šešule, translace, mRNA, eukaryotický iniciační faktor 3, translační iniciační faktor 3, eIF3, konstitutivní fotomorfogeneze, COP9 signalozom, CSN, přenos, exprese, proteinová lokalizace, knock-out mutace
Klíčová slova anglicky: plants, Arabidopsis thaliana, gametophyte, male gametophyte, pollen, pollen grain, pollen tube, silique, translation, mRNA, eukaryotic initiation factor 3, translation initiation factor 3, eIF3, constitutive photomorphogenesis, COP9 signalosome, CSN, transmission, expression, protein localization, konckout mutation
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Vedoucí / školitel: Said Hafidh
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2015
Datum zadání: 14.01.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:14.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2017
Oponenti: Katarzyna Retzer, Dr.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. David Honys, Ph.D.
Předběžná náplň práce
Samčí gametofyt představuje vysoce redukovanýhaploidní organismus, který dovoluje studovat vývoj a diferenciaci na úrovni jedné haploidní buňky. Správný vývoj a zrání pylu je kontrolováno pomocí řady regulačních mechanismů. Mezi klíčovépatří regulace transkripce a regulace translace. Zatímco při transkripci hrají hlavní úlohu transkripční faktory aktivní v různých stádiích vývoje a jimi rozeznávanéregulační sekvence, regulace na translační úrovni představuje studium mechanismu skladovánímRNA během zrání pylu a její aktivace po vyklíčení pylového zrna. Eukaryotickýiniciační faktor 3 (eIF3) se podílí na iniciaci translace v eukaryotických buňkách s tím, že existují příklady, kdy se jeho jednotlivépodjednotky podílely na selektivní translaci různých transkriptů. Podjednotky eIF3 jsou evolučně konzervovanéu řady eukaryotických organismů a jsou aktivní takév samčím gametofytu tabáku a huseníčku. Předmětem této práce bude buněčná lokalizace a funkční charakterizace vybraných podjednotek eIF3 účastnících se regulace iniciace translace v pylu a pylových láčkách tabáku a huseníčku stejně jako analýza T-DNA inserčních linií s vyřazenou funkcí zkoumaných proteinů.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The male gametophyte represents highly reduced haploid system, an excellent model for developmental and cell differentiation studies at the level of a single haploid cell. Pollen development and maturation is controlled by numerous regulatory mechanisms amongst them transcription and translation represent key regulatory levels. While during transcription play a major role transcription factors active in various stages of development and regulatory sequences recognized by them, regulation at the translational level represents mainly the mRNA storage during pollen maturation and controlled translational activation during progamic phase. Eukaryotic initiation factor 3 (eIF3) is involved in the translation initiation in eukaryotic cells and it was found in association with selectively translated transcripts. eIF3 subunits are evolutionarily conserved in many eukaryotic organisms and hey are active also in the male gametophyte of tobacco and Arabidopsis. The aim of this work is the cellular localization and functional characterization of selected eIF3 subunits involved in translation initiation regulation in tobacco and Arabidopsis pollen and pollen tubes as well as analysis of the appropriate T-DNA insertion lines.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK