Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Essays in Empirical Financial Economics
Název práce v češtině: Pojednání o empirické finanční ekonomii
Název v anglickém jazyce: Essays in Empirical Financial Economics
Klíčová slova: Bankovní soutěž, bankovní riziko, Bayesovské modelové průměrování, indikátory včasného varování, finanční krize, index finančního stresu, strojové učení, složení představenstva, meta-analýza, publikační selektivita, systémové riziko, výběr proměnných
Klíčová slova anglicky: Bank competition, Bank risk-taking, Bayesian model averaging, Early warning indicators, Financial crisis, Financial stress index, Machine learning, Management board composition, Meta-analysis, Publication selection bias, Systemic risk, Variable selection
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Ing. et Ing. Petr Jakubík, Ph.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 13.11.2015
Datum zadání: 13.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.11.2015
Datum a čas obhajoby: 10.10.2018 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:05.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 10.10.2018
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D.
  prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D.
  Martin Gächter, Dr.
 
Seznam odborné literatury
Adams, R. B. & D. Ferreira, 2009. Women in the boardroom and their impact on governance and performance. Journal of Financial Economics 94(2), pp. 291-309.
Alessi, L. and Detken, C., 2011. Quasi Real Time Early Warning Indicators for Costly Asset Price Boom/bust Cycles: A Role for Global Liquidity. European Journal of Political Economy, vol. 27(3), pp. 520-533.
Babecky J., Havranek T., Mateju J., Rusnak M., Smidkova K., Vasicek B., 2013. Leading Indicators of Crisis Incidence: Evidence from Developed Countries, Journal of International Money and Finance, vol. 35(C), pp. 1-19.
Babecky J., Havranek T., Mateju J., Rusnak M., Smidkova K., Vasicek B., 2014. Banking, Debt, and Currency Crises in Developed Countries: Stylized Facts and Early Warning Indicators, Journal of Financial Stability, vol. 15(C), pp. 1-17.
Basel Committee on Banking Supervision, 2006. Enhancing Corporate Governance for Banking Organizations. Staff reports, Bank for International Settlements.
Beck, T., Demirguc-Kunt, A. & Levine, R., 2006a. Bank concentration, competition, and crises: First results. Journal of Banking and Finance 30, pp. 1581–1603.
Beck, T., Demirguc-Kunt, A. & Levine, R., 2006b. Bank concentration and fragility: Impact and mechanics. In: Stulz, R. and M. Carey (eds), The Risks of Financial Institutions. National Bureau of Economic Research.
Berger, A. N., T. Kick, & K. Schaeck, 2014. Executive board composition and bank risk taking. Journal of Corporate Finance 28(C), pp. 48-65.
Bertrand, M. & A. Schoar, 2003. Managing With Style: The Effect of Managers on Firm Policies. The Quarterly Journal of Economics 118(4), pp. 1169-1208.
Boyd, J. & De Nicolo, G., 2005. The theory of bank risk-taking and competition revisited. Journal of Finance 60, pp. 1329–1342.
Breiman, L., 2001. Random forests. Machine Learning 45 (1), pp. 5–32.
Bucciol, A. & R. Miniaci, 2011. Household Portfolios and Implicit Risk Preference. The Review of Economics and Statistics 93(4), pp. 1235-1250.
European Commission, 2010. Green Paper: Corporate governance in financial institutions and remuneration policies. Staff report.
Erkens, D. H., M. Hung, & P. Matos, 2012. Corporate governance in the 2007-2008 financial crisis: Evidence from financial institutions worldwide. Journal of Corporate Finance 18(2), pp. 389-411.
Graham, J. R. & C. R. Harvey, 2001. The theory and practice of corporate finance: evidence from the field. Journal of Financial Economics 60(2-3), pp. 187-243.
Graham, J. R., C. R. Harvey, & M. Puri, 2013. Managerial attitudes and corporate actions. Journal of Financial Economics 109(1), pp. 103-121.
Gramlich D., Miller G.L., Oet M.V., Ong S.J., 2010. Early warning systems for systemic banking risk: critical review and modeling implications. Banks and Bank Systems, vol. 5(2), 2010.
Hollo, D., Kremer, M., Lo Duca, M., 2012. CISS - A composite Indicator of Systemic Stress in the Financial System, ECB Working Paper Series 1426.
Huang, S. Z., 2013. Zombie board: Board tenure and firm performance. Technical report, Research Collection School of Accountancy Singapore Management University.
Illing, M., Liu, Y., 2006. Measuring financial stress in a developed country: An application to Canada. Journal of Financial Stability 2 (3), pp. 243–65.
International Monetary Fund & Bank for International Settlements & Financial Stability Board, 2009. Guidance to Assess the Systemic Importance of Financial Institutions, Markets and Instruments: Initial Considerations. October.
International Monetary Fund, 2013. Key Aspects of Macroprudential Policy. June.
Jakubik P., Slacik T., 2013. Measuring financial (in)stability in Emerging Europe: A new index-based approach. Oesterreichische Nationalbank (Austrian Central Bank), issue 25, June, pp. 102-117.
Johansson, T., Bonthron, F., 2013. Further development of the index for financial stress for Sweden. Sveriges Riksbank Economic Review 2013 (1), pp. 1-20.
Keeley, M., 1990. Deposit insurance, risk and market power in banking. American Economic Review 80: pp. 1183–2200.
Kirkpatrick, G., 2009. The Corporate Governance Lessons from the Financial Crisis. Staff report, OECD Steering Group on Corporate Governance.
Laeven, L. and Valencia, F., 2008. Systemic Banking Crises: A New Database. IMF Working Paper No. 08/224.
Laeven, L. and Valencia, F., 2012. Systemic Banking Crises Database: An Update. IMF Working Paper No. 12/163, June 01, 2012.
Lo Duca, M., Peltonen, T., 2013. Assessing Systemic Risks and Predicting Systemic Events. Journal of Banking and Finance, Vol. 37 (7), pp. 2183-2195.
Lo Duca, Marco & Koban, Anne & Basten, Marisa & Bengtsson, Elias & Klaus, Benjamin & Kusmierczyk, Piotr & Lang, Jan Hannes & Detken, Carsten & Peltonen, Tuomas, 2017. A new database for financial crises in European countries. Occasional Paper Series 194, European Central Bank.
Mishkin, F. S., 1999. Financial consolidation: Dangers and opportunities. Journal of Banking and Finance 23, pp. 675–691.
Misina, M., Tkacz, G., 2009. Credit, asset prices, and financial stress. International Journal of Central Banking 5 (4), pp. 95-122.
Orsmond, David & Price, Fiona, 2016. Macroprudential Policy Frameworks and Tools. Reserve Bank of Australia. Bulletin - December Quarter 2016.
Pathan, S., 2009. Strong boards, CEO power and bank risk-taking. Journal of Banking & Finance 33(7), pp. 1340-1350.
Vermeulen, R., Hoeberichts, M., Vašíček, B., Žigraiová, D., Šmídková, K., de Haan, J., 2015. Financial stress indices and financial crises. Open Economies Review, 26 (3), pp. 383-406.
Předběžná náplň práce
Tato disertační práce se skládá ze čtyř esejí, které empiricky zkoumají tři témata ve finanční ekonomii; finanční stres a její vedoucí ukazatele, vztah mezi konkurencí v bankovním sektoru a finanční stabilitou a souvislost mezi složením představenství bank a bankovním rizikem.
V první eseji zkoumáme, které proměnné dokáží předpovědět finanční stres v 25 zemích OECD s využitím nedávno vytvořeného indexu finančního stresu. Zjistili jsme, že panelové modely jen obtížně vysvětlují dynamiku FSI. Ačkoli jsou lepší výsledky v modelování jednotlivých zemí, naše zjištění naznačují, že finanční stres je obtížné předpovědět mimo vzorku i přes poměrně dobrou výkonnost modelů v rámci vzorky.
Druhý esej sestavuje systém včasného varování pro hodnocení systémových rizik a předpovídání systémových událostí na dvou horizontech různé délky na panelu 14 zemí. Používáme index finančního stresu k určení počátků systémových finančních krizí a ukazatele včasného varování vybíráme ve dvou krocích; identifikujeme relevantní horizonty předpovědí pro každý ukazatel a využíváme Bayesovské modelové průměrování k určení nejužitečnějších prediktorů. Model s dlouhým horizontem se ukázal jako výkonnější pro Českou republiku.
Teoretická literatura se neshoduje v názoru, jak míra soutěže mezi bankami ovlivňuje finanční stabilitu. Množství studií se pokouší tento efekt odhadnout empiricky, ale jejich výsledky se značně liší. Ve třetí eseji analyzujeme 598 odhadů tohoto vztahu publikovaných v 31 studiích, k čemuž používáme metody meta-analýzy. Naše výsledky naznačují, že definice finanční stability a soutěže mezi bankami použité v dané studii systematicky ovlivňují výsledky. Nacházíme stopy mírné publikační selektivity. Literatura jako celek neukazuje na žádný významný vztah mezi soutěží na bankovním trhu a finanční stabilitou, i když odhady očistíme o publikační selektivitu a chyby v měření.
Čtvrtý esej zkoumá, jak složení představenstev českých bank ovlivňuje jejich riziko. Za tímto účelem byl sestaven jedinečný soubor vybraných biografických údajů o členech představenstev českých bank za období 2001–2012, který jsme doplnili o finanční údaje jednotlivých bank. Dále používáme metodu strojového učení - náhodný les - abychom identifikovali nejlepší prediktory bankovního rizika a dále interpretujeme výstup modelu. Nacházíme nelineární vztahy mezi průměrným věkem členů představenstva, průměrnou délkou funkčního období, podílem ředitelů, kteří jsou držiteli titulu MBA, podílem ředitelů, kteří jsou cizinci a třemi sledovanými typy míry rizikovosti banky.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This dissertation is composed of four essays that empirically investigate three topics in financial economics; financial stress and its leading indicators, the relationship between bank competition and financial stability, and the link between management board composition and bank risk.
In the first essay we examine which variables have predictive power for financial stress in 25 OECD countries, using a recently constructed financial stress index. We find that panel models can hardly explain FSI dynamics. Although better results are achieved in country models, our findings suggest that financial stress is hard to predict out-of-sample despite the reasonably good in-sample performance of the models.
The second essay develops an early warning framework for assessing systemic risks and predicting systemic events over two horizons of different length on a panel of 14 countries. We build a financial stress index to identify the starting dates of systemic financial crises and select crisis-leading indicators in a two-step approach; we find relevant prediction horizons for each indicator and employ Bayesian model averaging to identify the most useful predictors. We find superior performance of the long-horizon model for the Czech Republic.
The theoretical literature gives conflicting predictions on how bank competition should affect financial stability, and dozens of researchers have attempted to evaluate the relationship empirically. In the third essay we collect 598 estimates of the competition-stability nexus reported in 31 studies and analyze the literature using meta-analysis methods. Our findings suggest that the definition of financial stability and bank competition used by researchers influences their results in a systematic way. We find evidence for moderate publication bias. Taken together, the estimates reported in the literature suggest little interplay between competition and stability, even when corrected for publication bias and potential misspecifications.
The fourth essay investigates how composition of Czech bank management boards affects bank risk. We build a unique data set comprising selected biographical information on the management board members of Czech banks over the 2001-2012 period and combine it with individual bank financial data. Next, we apply a machine learning technique – the random forest – to identify the best predictors of bank risk and further interpret the model output. We find non-linear relationships between average directors’ age, average director tenure, the proportion of directors holding an MBA and the proportion of non-national directors and the three observed bank risk proxies.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK