Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv latentní toxoplazmózy na plodnost člověka
Název práce v češtině: Vliv latentní toxoplazmózy na plodnost člověka
Název v anglickém jazyce: Influence of latent toxoplasmosis on human fertility
Klíčová slova: Toxoplasma gondii, neplodnost, umělé oplodnění, manipulační hypotéza, pohlavní přenos
Klíčová slova anglicky: Toxoplasma gondii, sterility, artificial insemination, manipulation hypothesis, sexual transmission
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra filosofie a dějin přírodních věd (31-107)
Vedoucí / školitel: RNDr. Šárka Kaňková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2015
Datum zadání: 16.01.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:12.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:14.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2017
Oponenti: prof. MUDr. Pavel Calda, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Hlavním cílem této diplomové práce je podrobněji prozkoumat vliv latentní toxoplasmózy na reprodukční funkce u člověka. Vzhledem k tomu, že tato problematika je velmi komplexní náplň práce si klade několik dílčích cílů: (1) porovnat problémy s plodností u nakažených a nenakažených jedinců, prostudovat příčiny problémů s otěhotněním a také důvody, které vedou k umělému oplodnění, (2) porovnat prevalenci toxoplasmózy u žen, které podstoupily umělé oplodnění s prevalencí u žen, které otěhotněly přirozenou cestou, (3) porovnat úspěšnost léčby a umělého oplodnění u nakažených a nenakažených žen, (4) porovnat prevalenci toxoplasmózy v páru. Zjistit, zda jsou častěji nakažení oba jedinci z páru nebo je nakažený jen jeden z nich, (5) porovnat prevalenci toxoplasmózy u neplodných mužů s prevalencí u plodných mužů, (6) zjistit, jaký má T. gondii vliv na počet pohyblivých spermií u mužů, (7) spoluprací s různými pracovišti propojit znalosti více vědních oborů a podívat se na studovanou problematiku jak z klinického tak z vědeckého hlediska.
Projekt bude řešen formou prospektivních studií. Bude navázána spolupráce s Gynekologicko-porodnickou klinikou 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a dalšími pracovišti. Náplní práce bude sběr dat, tvorba dotazníků, laboratorní testování sér, statistické vyhodnocování dat.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK