Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Talent management v kontextu managementu vzdělávání
Název práce v češtině: Talent management v kontextu managementu vzdělávání
Název v anglickém jazyce: Talent management in context of educational management
Klíčová slova: nadání, management vzdělávání, plánování následnictví, rozvoj lidských zdrojů, řízení kariéry, talent, talent management
Klíčová slova anglicky: career management, educational management, giftedness, human resource development, succession planning, talent, talent management
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.08.2015
Datum zadání: 30.08.2015
Datum a čas obhajoby: 27.05.2016 11:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem diplomové práce je vytvořit koncept talent managementu pro oblast managementu vzdělávání.

Práce bude vypracována v souladu s Opatřením děkanky č. 8/2015, vč. příslušné přílohy.
Seznam odborné literatury
ARMSTRONG, Michael. Řízení lidských zdrojů: Nejnovější trendy a postupy. 10. vyd. Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1407-3.
BARTÁK, Jan. Od znalostí k inovacím. Praha: Alfa nakladatelství, 2008. 190 s. ISBN 978-80-87197-03-5.
DAVIES, Brent a DAVIES, Barbara J. Talent Management in Education. London: SAGE Publications Ltd, 2011. 200 s. ISBN 978-0-85702-737-5.
DVOŘÁKOVÁ, Zuzana a kol. Management lidských zdrojů. Praha: C. H. Beck, 2007. 485 s. ISBN 978-80-7179-893-4.
GAY, Matthew a SIMS, Doris. Building tomorrow’s talent: A practitioner‘s guide to talent management and succession planning. Bloomington: AuthorHouse, 2007. 288 s. ISBN 978-1-4259-9465-5.
GREENHAUS, Jeffrey H., CALLANAN, Gerard A. a GODSHALK, Veronica M. Career Management. 4th ed. Thousand Oaks: SAGE Publications Ltd, 2009. 485 s. ISBN 978-1-4129-7826-2.
HRONÍK, František. Rozvoj a vzdělávání pracovníků. Praha: Grada Publishing, 2007. 240 s. ISBN 978-80-247-1457-8.
HŘÍBKOVÁ, Lenka. Nadání a nadání: Pedagogicko-psychologické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Grada Publishing, 2009. 256 s. ISBN 978-80-247-1998-6.
ODDEN, Allan R. Strategic Management of Human Capital in Education: Improving Instructional Practice and Student Learning in Schools. New York: Routledge, 2011. 264 s. ISBN 978-1-136-85826-0.
PALÁN, Zdeněk. Lidské zdroje: výkladový slovník: výchova, vzdělávání, péče, řízení. Praha: Academia, 2002. 280 s. ISBN 80-200-0950-7.
STEWART, Jim a MCGOLDRICK, Jim. Human Resource Development: Perspectives, Strategies and Practice. London: Pitman Publications, 1996. 312 s. ISBN 978-0-273-61235-3.
WALTON, John. Strategic Human Resource Development. Harlow: Prentice Hall, 1999. 614 s. ISBN 978-0-273-62636-7.
WERNER, Jon M. a DESIMONE, Randy L. Human Resource Development. 6th ed. Mason: Cengage Learning, 2011. 690 s. ISBN 978-0-538-48099-4.
YARNALL, Jane. Strategic Career Management: Developing Your Talent. Oxford: Butterworth-Heinemann, 2008. 246 s. ISBN 978-0-7506-8369-2.

Další relevantní zdroje
CARTER, Norman H. Guaranteeing management future through succession planning. Journal of Information Systems Management [online]. 1986, 3(3). s. 13-24 [cit. 21.6.2015]. Dostupné z: DOI:10.1080/07399018608965253.
CHALOFSKY, Neal F. A unifying definition for the human resource profession. Human Resource Development Quarterly [online]. 1992, 3(2), s. 175-182 [cit. 21.6.2015]. ISSN 1536-1096. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hrdq.3920030208/pdf
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá talent managementem v kontextu managementu vzdělávání za využití analýzy odborné literatury. Popisuje získávání zaměstnanců, rozvoj lidských zdrojů, řízení kariéry a plánování následnictví a poukazuje na souvislost těchto a dalších personálních procesů s talent managementem. Vymezuje význam talentu v pojetí psychologie osobnosti, psychologie práce, poradenské psychologie, pozitivní psychologie, sociální psychologie, psychologie vzdělávání a managementu. Definuje strategii talent managementu, včetně postupu na její vytvoření. Jednotlivá pojetí talentu mezi sebou komparuje a shrnuje hlavní odlišnosti. Uvádí výsledky výzkumných šetření o aplikaci talent managementu v organizacích, které upozorňují na nízkou míru využití tohoto procesu a jeho absenci ve vzdělávacích institucích v České republice. Popisuje příklady dobré praxe s talent managementem v sektoru vzdělávání v zahraničí. Dosahuje cíle práce, když navrhuje koncept talent managementu v kontextu managementu vzdělávání a jeho zavedení do praxe vzdělávacích organizací v České republice.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The diploma thesis looks into talent management in context of educational management with the application of professional literature analysis. It describes talent acquisition, human resource development, career management and succession planning and points out the connection between these and other human resource processes and talent management. It specifies the approach of personality psychology, industrial organizational psychology, vocational psychology, positive psychology, social psychology, educational psychology and management to the meaning of the talent. It defines talent management strategy, including a guideline on how to create one. It compares every approach to the talent amongst each other and summarizes the main difference. It presents research results on talent management application within organizations, which brings the attention to a low rate of application of this process and its complete absence within the educational institutions in the Czech Republic. It describes talent management best business practice in the educational sector abroad. It reaches the aim of the thesis, when it proposes a talent management concept in context of educational management and its implementation into educational organizations’ practice in the Czech Republic.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK