Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Supervize jako způsob podpory ředitele školy
Název práce v češtině: Supervize jako způsob podpory ředitele školy
Název v anglickém jazyce: Supervision as a Way of Supporting Headmasters
Klíčová slova: Supervize, manařerská supervize, syndrom vyhoření, supervize ve škole
Klíčová slova anglicky: Supervision, managerial supervision, burnout syndrome, supervision in school
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Michaela Tureckiová, MBA, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.09.2015
Datum zadání: 02.09.2015
Datum a čas obhajoby: 27.05.2016 11:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:11.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.05.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (management vzd.) (OSZD005MN)
Oponenti: PhDr. Romana Lisnerová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Analýza způsobu a možností využití supervize ve školách a školských zařízeních v Královéhradeckém kraji.

Práce bude vypracována v souladu s Opatřením děkanky č. 8/02015, vč. příslušné přílohy.
Seznam odborné literatury
BROŽA, J. Role supervidovaného v procesu supervize. In: Rozvoj školy supervize. 1. vyd. Praha: Lumen vitale – Centrum vzdělávání, o.s., 2012. ISBN 978-80-905000-7-5.
FALENDER, C. A., SHAFRANSKE, E. P. Clinical Supervision: A Competency – Based Approach.1. st ed. Washington: American Psychological Association, 2004. ISBN 1-59147-119-2.
JEKLOVÁ, M., REITMAYEROVÁ, E. Interní supervize. Praha: Vzdělávací institut ochrany dětí. 2007. ISBN 978-80-86991-06-1.
KADUSHIN, A. Supervision in social work. New York: Columbia University Press, 1985. ISBN 0-231-07108-6.
KUNEŠ, D. Sebepoznání. Psychoterapeutické principy a postupy. 1. vyd. Praha: Portál, s.r.o., 2009. ISBN 978-80-7367-541-7.
LHOTKOVÁ, I., ŠNÝDROVÁ, I., TURECKIOVÁ, M. Sebeřízení vedoucího pracovníka ve školství. 1. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012. ISBN 978-80-7478-349-4.
MATOUŠEK, O., a kolektiv. Metody a řízení sociální práce. Praha: Portál, s.r.o., 2003. ISBN 978-80-7367-502-8.
PLAMÍNEK, J. Sebepoznání, sebeřízení a stres. Praha: Grada, 2013. ISBN 978-80-247-4751-4.
POTMĚŠILOVÁ, P. Supervize v podmínkách speciálního vzdělávání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. ISBN 978-80-244-4127-6.
SCHMIDBAUER, W. Psychická úskalí pomáhajících profesí. Praha: Grada, 2000. ISBN 80-7178-312-9
ŠIMEK, A. Supervize – kazuistiky. Praha: Triton, 2004. ISBN 80-7254-496-9.
VEBER, J., a kolektiv. Management. Základy moderní manažerské přístupy výkonost a prosperita. 2. vyd. Praha: Management press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0.
ČESKO. MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Metodický pokyn k poskytování supervize ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a ve školských zařízeních preventivně výchovné péče. Dostupné z WWW. http://www.msmt.cz [online]. [citace 24. 5. 2015]
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá supervizí jako způsobu podpory ředitele školy.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The thesis deals with supervision as a way of supporting a headmaster.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK