Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Exprese genu TP53 na úrovni mRNA u pacientů s myelodysplastickým syndromem
Název práce v češtině: Exprese genu TP53 na úrovni mRNA u pacientů s myelodysplastickým syndromem
Název v anglickém jazyce: The expression of TP53 gene at the mRNA level in patients with myelodysplastic syndrome
Klíčová slova: myelodysplastický syndrom, gen TP53, mutace, del(5q), genová exprese
Klíčová slova anglicky: myelodysplastic syndrome, TP53 gene, mutation, del(5q), gene expression
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: RNDr. Monika Beličková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 12.11.2015
Datum zadání: 12.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:28.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2017
Oponenti: RNDr. Hana Španielová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Mutace v tumor supresorovém genu TP53 jsou často detekovány v různých typech solidních nádorů a v poslední době byly zjištěny i u řady hematoonkologických onemocnění včetně myelodysplastického syndromu (MDS). MDS je klonální onemocnění krvetvorby projevující se inefektivní hemopoézou, periferní cytopenií, dysplastickou kostní dření a zvýšeným rizikem transformace do akutní myeloidní leukemie (AML). V předchozí studii jsme u nízce rizikových MDS pacientů detekovali mutaci v genu TP53. Cílem práce je vyšetřit hladinu exprese mRNA genu TP53 v CD34+ pluripotentních hematopoietických buňkách kostní dřeně pacientů s MDS. Tuto hladinu porovnat mezi skupinou pacientů s mutací a bez mutace a se zdravými kontrolami. Dále pak zjistit, zda míra exprese mRNA se mění u pacientů, kterým se velikost mutované klonu zvyšuje spolu s transformací do AML. Všechny zjištěné laboratorní hodnoty porovnat s klinickými parametry pomocí univariatní a multivariantní analýzy.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK