Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Sociokulturní a duchovní aspekty obrazu Přírody-Ženy v environmentálním kontextu
Název práce v češtině: Sociokulturní a duchovní aspekty obrazu Přírody-Ženy v environmentálním kontextu
Název v anglickém jazyce: Sociocultural and spiritual aspects of the image of Nature-Woman in the environmental context
Klíčová slova: ženství, archetypy, příroda, kultura, Gaia
Klíčová slova anglicky: femininity, archetypes, nature, culture, Gaia
Akademický rok vypsání: 2013/2014
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav etnologie (21-UETN)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloslav Lapka, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 04.03.2014
Datum zadání: 04.03.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 11.11.2015
Datum a čas obhajoby: 01.06.2016 10:00
Datum odevzdání elektronické podoby:18.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:18.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Kamila Remišová Věšínová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato bakalářská práce se věnuje analýze obrazu Přírody-Ženy v environmentálním kontextu. Zkoumaným problémem je vize mnohostranného, komplexního a ambivalentního fenoménu ženství a jeho využití pro zobrazování přírody. Vzhledem k analytické povaze a nutnému zúžení této práce je fenomén ženství zkoumán v jeho duchovní a sociokulturní rovině. Metodologicky práce vychází z ekologického přístupu, kdy člověk ovlivňuje prostředí, a zároveň je prostředím ovlivňován. Cílem této bakalářské práce je zkoumání využití obrazu ženy pro zobrazování přírody, se zvláštním zřetelem k environmentálnímu kontextu. Práci si proto klade následující otázky. Využívá environmentalismus mytický obraz ženy? Lze spojit sociokulturní a duchovní roviny vnímání ženství pro rozvoj environmentálního vědomí? Jako metody pro řešení těchto otázek jsou použity komparace literatury, analýza a dedukce.
Seznam odborné literatury
Berger, P. L., & Luckmann, T. (1999). Sociální konstrukce reality: pojednání o sociologii vědění (1. vyd.). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.
Binka, B. (2008). Analýza hlubinné ekologie (1. vyd.). Brno: Masarykova univerzita.
Estés, C. P. (c1999). Ženy, které běhaly s vlky: mýty a příběhy : archetypy divokých žen. Praha: Pragma.
Jacobi, J. S. (2013). Psychologie C.G. Junga (Vyd. 2., V Portálu 1.). Praha: Portál.
Kohák, E. (2000). Zelená svatozář: kapitoly z ekologické etiky (2., přeprac. vyd.). Praha: Sociologické nakladatelství.
Lovelock, J. (2001). Gaia: nový pohled na život na Zemi (vydanie druhé). Tulčík: Abies.
Lovelock, J. (2008). Gaia vrací úder : proč se Země brání a jak ještě můžeme zachránit lidstvo (Výd. 1.). Praha: Academia.
Skryté výzvy ekofeminismu a jeho praktická aplikace v environmentálním hnutí. (2008). Skryté výzvy ekofeminismu a jeho praktická aplikace v environmentálním hnutí (Diplomová práce). Brno.
Príroda: vzor žena!?: hľadanie alternatív v ekofeminizme. (c1998). Príroda: vzor žena!?: hľadanie alternatív v ekofeminizme (1. vyd.). Bratislava: Aspekt.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK