Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Přenesené stigma jinakosti v etnicky smíšených partnerstvích v České republice
Název práce v češtině: Přenesené stigma jinakosti v etnicky smíšených partnerstvích v České republice
Název v anglickém jazyce: Trasffered stigma of otherness in ethnically mixed partnerships in the Czech Republic
Klíčová slova: smíšené partnerství, stigma, jinakost, etnicita, rasa, intersekcionalita
Klíčová slova anglicky: mixed partnership, stigma, otherness, ethnicity, race, intersectionality
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Program Genderová studia (24-KGS)
Vedoucí / školitel: doc. Věra Sokolová, M.A., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 11.11.2015
Datum zadání: 11.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:28.06.2019
Datum proběhlé obhajoby: 17.09.2019
Předmět: Obhajoba diplomové práce (YMGOBH00)
Oponenti: Mgr. et Mgr. Tereza Jiroutová Kynčlová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se bude věnovat tématu přenesené stigmatizace jinakosti a to na základě etnické příslušnosti a to otázkám, zda se jinakost etnicity přenáší na partnera/ku v etnicky smíšených partnerských vztazích v České Republice a jak se projevuje. Bude se zabývat konstrukcí etnicity a identity v českém prostředí a zkoumat, jak případné stereotypy a představy přisuzované určitému etniku se přenášejí a ovlivňují partnerky, které jsou české národnosti a "bílé" pleti. Určujícím prvkem zde bude prvotní neviditelnost toho, že jsou ženy ve smíšeném partnerství, tedy absentovat budou na první pohled symboly kulturní, náboženské a etnické sounáležitosti. Na základě rozhovorů, bude práce zkoumat, jakou roli tyto stereotypy hrají v utváření vlastní identity žen, jak jim vzdorují nebo si je internalizují a v jakých momentech se přenesená stigmatizace projevuje. Tato diplomová práce by též chtěla zkoumat, jak přenesená stigmatizace formuje pocit kulturní a národní identity jedinců, jelikož se ve smíšených partnerstvích nalézají v prostoru „mezi“, který může být definován na základě různých kultur, národních identit.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK