Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv variability klimatu na klíčení a uchycování druhů
Název práce v češtině: Vliv variability klimatu na klíčení a uchycování druhů
Název v anglickém jazyce: Effect of climate variation on species germination
Klíčová slova: klíčení, klíčivost, uchycení semenáčků, klimatické změny, globální oteplování, abiotický stres
Klíčová slova anglicky: germination, germinalibity, seedling recruitment, climate change, global warming, abiotic stress
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 10.11.2015
Datum zadání: 10.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:10.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.06.2016
Oponenti: Mgr. Anna Kladivová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cílem práce je shrnout dosavadní poznatky o vlivu klimatických podmínek, zejména různé teploty a vlhkosti a jejich variability, na klíčení semen a uchycování semenáčků. Klimatické podmínky ovlivňují časování klíčení a úspěšnost vyklíčení, také mění fyziologii a morfologii rostlin a jejich semen. Tyto změny mohou pozitivně či negativně ovlivnit celé populace rostlinných druhů a jejich schopnost generativní reprodukce. Kromě vlivu klimatických podmínek na klíčení semen a uchycování semenáčků se práce zaměří i na vliv potenciální klimatické změny, tj. interakci mezi klimatickými podmínkami, z nichž rostliny pochází a podmínkami v nichž se rostliny nově nachází. Práce též shrne metodické přístupy využívané pro studium této problematiky a pokusí se identifikovat vhodné přístupy využitelné pro budoucí diplomovou práci.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK