Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diverzita a ekologie vláknitých spájivých zelených řas
Název práce v češtině: Diverzita a ekologie vláknitých spájivých zelených řas
Název v anglickém jazyce: Diversity and ecology of filamentous green conjugate algae
Klíčová slova: konjugace, nestabilní stanoviště, vláknité spájivé řasy, polyploidie, sladkovodní ekosystémy, ekologie, diverzita
Klíčová slova anglicky: conjugation, unstable ecosystems, filamentous conjugating algae, polyploidy, freshwater ecosystems, ecology, diversity
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jan Šťastný, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2015
Datum zadání: 15.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:19.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Oponenti: RNDr. Martina Pichrtová, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato práce si klade za cíl shrnout ekologické nároky a druhovou diverzitu zelených vláknitých spájivých řas řádu Zygnematales. Konkrétně se práce zaměří na rody Zygnema, Mougeotia a Spirogyra, které jsou si vzájemně příbuzné a ekologicky do jisté míry podobné. Poznatky o jejich způsobu života lze proto bez obtíží srovnávat. Práce komplexně shrne to, co je známo o významu jednotlivých ekologických, mechanických a fyziologických přizpůsobení pro život těchto řas. Vypracování rešerše přinese studentce důkladné zorientování ve zmíněné problematice a utvoří dobrý vědomostní základ pro návaznou magisterskou práci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis aims to summarize the ecological requirements and species diversity of green filamentous algae conjugating order Zygnematales. Specifically, the work will focus on genus Zygnema, Mougeotia and Spirogyra, which are mutually related and environmentally somewhat similar. Knowledge about their strategies of life can therefore be easily compared. Thesis will summarize what is known about the importance of individual environmental, mechanical and physiological adaptations for survival of these algae. Recherche will bring basic information in mentioned problems for the student and create a good knowledge basis for follow-up studies.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK