Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Početní fyzikální úlohy – proces řešení
Název práce v češtině: Početní fyzikální úlohy – proces řešení
Název v anglickém jazyce: Quantitative physics tasks - solution process
Klíčová slova: fyzika, vzdělávání, početní úlohy, řešení úloh
Klíčová slova anglicky: physics, education, quantitative tasks, problem solving
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra didaktiky fyziky (32-KDF)
Vedoucí / školitel: RNDr. Zdeňka Koupilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.11.2015
Datum zadání: 10.11.2015
Datum a čas obhajoby: 28.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2016
Oponenti: RNDr. Jitka Houfková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: RNDr. Marie Snětinová, Ph.D.
Zásady pro vypracování
1. Prostudovat vybrané kapitoly uvedených publikací a předložené články a sepsat stručný úvod do problematiky.
2. Podílet se na návrhu výzkumu způsobu, jak a proč učitelé a jejich žáci strukturují řešení početních fyzikálních úloh.
3. Vytipovat a detailně analyzovat řešení fyzikálních úloh vhodných pro uvedený výzkum.
4. Připravit sběr dat od učitelů a žáků.
5. Provést dílčí sběr experimentálních dat.
6. Zpracovat vybranou část získaných dat metodami kvalitativní analýzy
Seznam odborné literatury
Svoboda Emanuel, Kolářová Růžena. Didaktika fyziky základní a střední školy. Vybrané kapitoly. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2006.
Volf Ivo. Metodika řešení úloh ve výuce fyziky na základní škole. Hradec Králové: MAFY, 1998.
Snětinová Marie. Quantitative Physics Tasks. Dizertační práce, MFF UK, 2015
Sternberg Robert J. Kognitivní psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2002
Harper, K. A. (2006). Student Problem-Solving Behaviors. The Physics Teacher, 44 (4), 250-251.
Sbírka řešených úloh z fyziky, http://reseneulohy.cz/fyzika
Středoškolské učebnice a sbírky úloh
a další materiály dle pokynů vedoucí
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK