Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Fuel Demand Elasticity on Car Fuel Taxes
Název práce v češtině:
Název v anglickém jazyce: Fuel Demand Elasticity on Car Fuel Taxes
Klíčová slova: Elasticita poptávky pohonných hmot, spotřební daň
Klíčová slova anglicky: fuel demand elasticity, excise duties
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lukáš Rečka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2015
Datum zadání: 05.11.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 00:00
Místo konání obhajoby: IES
Datum odevzdání elektronické podoby:29.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Oponenti: Olha Khymych, DiS., Ph.D.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
DIELER, Julian; JUS Darko; ZIMMER Markus. Effectiveness of Car Fuel Taxes in Europe. [presentation]. New York City: Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich, 18 Jun 2014, Available from:
http://www.usaee.org/usaee2014/submissions/Presentations/IAEE%2014_Dieler_Effectiveness%20of%20Car%20Fuel%20Taxes%20in%20Europe.pdf

COGLIANESE, John; DAVIS, Lucas W.; KILLIAN, Lutz; STOCK, James H. Anticipation, Tax Avoidance, and the Price Elasticity of Gasoline Demand. Discussion Paper 2015-61. Cambridge, Mass.: Harvard Environmental Economics Program, March 2015

DAHL, Carol; STERNER Thomas. Analysing gasoline demand elasticities: a survey. Energy Economics, Volume 13, Issue 3, July 1991, pages 203-210

European Comission. Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje. Bílá kniha 2011, Brussels, 28 March 2011, Available from:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0144&from=EN

LI, Shanjun; LINN, Joshua; MUEHLEGGER, Erich. Gasoline Taxes and Consumer Behavior. NBER Working Paper No. 17891, March 2012

hRIVERS, Nicholas; SCHAUFELE, Brandon. Sailence of Carbon Taxes in the Gasoline Market. 22 Oct 2014
Předběžná náplň práce
S ohledem na dlouhodobý cíl EU na snížení emisí skleníkových plynů z dopravy o 54-67% v roce 2050 ve srovnání s úrovní roku 1990, budu analyzovat vztah mezi spotřební daní pohonných hmot a jejich spotřebou, jelikož spotřební dan z pohonných hmot jeden z hlavních nástrojů používaných k regulaci jejich spotřeby.
Cílem této práce je odhadnout elasticitu poptávky po pohonných hmotách na spotřební daňi. Budu aplikovat OLS a IV regresní modely zavedené Dieler, Jus, Zimmer (2014). Regresní modely použiji na panelových datech z vybraných zemí EU včetně České republiky od roku 1993 do posledního dostupného roku. Práce se zaměří především na izolaci dlouhodobé změny poptávky a takzvaného " fill' er up" efektu. Analýza rovněž zohlední charakteristiky sektoru dopravy v daných zemích.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
In the light of the EU long-term goal to cut its greenhouse gas emissions from transport by 54-67% in 2050 compared to 1900 level, I decided to look closely on the relationship between fuel excise duties and actual fuel consumption as fuel taxes are one of the main instruments used to regulate fuel demand.
The aim of this thesis is to estimate the elasticity of fuel demand on fuel excise duties. I will apply OLS and IV models introduced by Dieler, Jus, Zimmer (2014). I will utilize the regression models on panel data from selected EU countries including the Czech Republic from 1993 to the most recent available year. The work will especially focus on isolating the long-term demand change and so-called "fill' er up effect". The analyses will also take into account transport sector’s characteristics in the selected countries.


1) Introduction
2) Motivation
• EU current policies
• EU emission targets
3) Literature review
• Previous studies
4) Regression model
• Model and data
• Outcome
• Results
5) Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK