Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 290)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Dynamika obsahu sekundárních metabolitů v rostlinách během vegetační sezóny (Artemisia sp.)
Název práce v češtině: Dynamika obsahu sekundárních metabolitů v rostlinách během vegetační sezóny (Artemisia sp.)
Název v anglickém jazyce: Seasonal variability of plant secondary metabolism (Artemisia sp.)
Klíčová slova: Artemisia, Asteraceae, sekundární metabolismus rostlin, sezonalita, trade-off.
Klíčová slova anglicky: Artemisia, Asteraceae, Plant secondary metabolism, Sesquiterpene lactones, Seasonality, Trade-off.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Weiser, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 05.11.2015
Datum zadání: 15.12.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:13.08.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:13.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2018
Oponenti: Mgr. Petr Dostál, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Rostliny často produkují sekundární metabolity jako ochranu proti herbivorům. Lze se domnívat, že produkce těchto látek brání maximálnímu růstu, rostliny tedy částečně volí mezi růstem a obranou. Cílem práce je ověřit tuto hypotézu na souboru příbuzných druhů s výraznými rozdíly ve fenologii.
V souboru 3 druhů z čeledi Asteraceae v experimentální kultivaci bude v průběhu sezóny zjišťován obsah a účinek sekundárních metabolitů zaměřených proti generalistickým bezobratlým herbivorům (rovnokřídlí). Zároveň budou měřeny parametry růstu.
Práce navazuje na dizertační práce Ing. Huang (fenologie rostlin a příčiny její nejednotnosti) a Ing. Burešové (regenerace po útoku herbivora, terénní sledování poškození).
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Plants often produce secondary metabolites and use them as defense against herbivores. It is probable that production of these chemicals limites plant´s growth and there is a trade-off between growth and defence. The aim of this thesis is to verify this hpotheses on relative species with different phenology.
3 species from the Asteraceae family will be cultivated experimentally. During one vegetative season, secondary metabolites and their impact to generalistic invertebrate herbivores (Orthoptera) will be studied. Growth parametres will be masured as well.
This thesis follows the doctoral thesis of Ing. Huang (plant phenology and reasons of its variability) and Ing. Burešová (plant regeneration after a herbivore attack, field experiments).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK