Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Daňové úniky v oblasti nepřímých daní
Název práce v češtině: Daňové úniky v oblasti nepřímých daní
Název v anglickém jazyce: Indirect Taxes Evasion
Klíčová slova: daňové úniky, daň z přidané hodnoty, spotřební daně, karuselový podvod, kontrolní hlášení, elektronická evidence tržeb
Klíčová slova anglicky: tax evasion, value added tax, excise tax, missing trader fraud, VAT control statement, electronic records of sales
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra finančního práva a finanční vědy (22-KFP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Radim Boháč, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 03.11.2015
Datum zadání: 03.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.06.2016
Datum a čas obhajoby: 28.06.2016 11:00
Místo konání obhajoby: PF UK místnost č. 323
Datum odevzdání elektronické podoby:30.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 28.06.2016
Oponenti: JUDr. Roman Vybíral, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato diplomová práce se zabývá problematikou daňovým únikům v oblasti nepřímých
daní a analyzuje nástroje boje proti nim. Účelem vypracování této práce je poskytnout
základní vhled do problematiky daňových úniků v oblasti nepřímých daní a zároveň popsat a
zhodnotit některé nejnovější nástroje využívané v boji proti nim. Nemůže být mou ambicí
předmětnou problematiku rozebírat dopodrobna, to není ani samo o sobě v předepsaném
rozsahu diplomové práce možné.

Práce je rozdělena do tří částí. V úvodní části diplomové práce je vymezen obecně
pojem daně a v návaznosti na tento popsán systém nepřímých daní v ČR. Přitom jsou stručně
definovány jednotlivé nepřímé daně v ČR s ohledem na jejich základní konstrukční prvky a
zákonnou úpravu. Součástí kapitoly jsou i informace o výnosech jednotlivých nepřímých daní
pro státní rozpočet, čímž je demonstrován význam nepřímých daní.

Druhá část pojednává o teoretických základech problematiky daňových úniků a
způsobech jejich realizace. Nejprve je definován daňový únik jako odborný termín a vymezen
rozdíl oproti daňové optimalizaci. K doplnění teoretického základu jsou doplněny
psychologická hranice zdanění a ekonomická hranice zdanění, jako ekonomické modely
popisující faktory ovlivňující vznik daňových úniků. Dále je zacíleno na způsoby realizace
daňových úniků. Pro přehlednost jsou daňové úniky rozděleny podle daně, která je jejich
prostřednictvím krácena. Největší prostor je logicky věnován karuselovým podvodům, které
vyčnívají mezi ostatními daňovými úniky jak výší škod pro státní rozpočet, tak specifickým
způsobem provedení.

Tématem závěrečné části práce je boj proti daňovým únikům. Dále se tato část člení na
dvě podkapitoly. První podkapitola pojednává o nástrojích v boji proti daňovým únikům
upraveným v daňovém řádu, přičemž důraz je kladen na daňovou kontrolu a postup
k odstranění pochybností. K analýze těchto dvou institutů je použity judikatury NSS. V druhé
podkapitole závěrečné části práce jsou analyzovány vybrané nástroje boje proti daňovým
únikům upravené jinde než v daňovém řádu, jmenovitě tzv. Daňová Kobra, kauce pro
distributory pohonných hmot, kontrolní hlášení a elektronické evidence tržeb Základním
kritériem pro výběr nástrojů byl zejména jejich inovativní charakter.

Práce je zakončena závěrečným shrnutím. V němž jsou pozitivně hodnoceny instituty
kontrolního hlášení a elektronické evidence tržeb pro potenciál snížit objem šedé ekonomiky
a narovnat podnikatelské prostředí. Těchto cílů lze dosáhnout pouze prostřednictvím efektivní
práce Finanční správy. Naproti tomu zavedení kaucí pro distributory pohonných hmot
demonstruje, že ne každé opatření je tak účinné jak se z počátku jeví.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This thesis deals with an issue of indirect taxes evasion and analyzes how to fight
them. The aim of this piece of work is to provide basic insight into the issue of indirect tax
evasion and also to describe and evaluate some of the latest tools used in the fight against
them. I have no intention to analyze the topic in detail as the possibility to do so is limited by
the extent of the diploma thesis.

The thesis itself is divided into three parts. In the introductory part, a term tax is
defined and a system of indirect taxes is briefly described. Moreover, specific indirect taxes in
the Czech Republic are defined with the respect to their legal construction and regulation. To
demonstrate the importance of indirect taxes, the first chapter of the thesis covers also
information about the revenue of each indirect tax for the state budget.

The second chapter deals with theoretical background of the taxes evasion issue and
ways of their realisation. Firstly, the term tax evasion is defined as a technical term and then it
is compared to tax optimisation as described. To make the theoretical picture complete,
psychological and economical aspects of the issue are mentioned as models describing factors
influencing origin of tax evasions. Another part of the thesis is focused on ways of realisation
of tax evasions. To make it clear, tax evasions are divided according to a tax type that is
evaded. The most discussed part will be the missing trader fraud, because of it’s economical
significance on the state budget and specific ways of its realisation, which are the most
important compared to the others.

The final part of the thesis is focused on ways how to fight against tax evasions and is
divided into two main subparts. The first one deals with instruments of the fight against tax
evasion prepared in Tax Code, with an emphasis on tax control and procedure to remove any
doubts. To analyze these two institutes, decisions of the Czech Supreme Administrative Court
of the Czech Republic were used. The second subpart of the final part of the thesis deals with
specific instrument of the fight against the tax evasions regulated by different laws except Tax
Code, so called Tax Cobra, surety for distributors of fuel, VAT control statement and
electronic records of sales. The reason for choosing these instruments is their innovative
approach.

The conclusion of the thesis summarizes the topic. In the summary, I positively
evaluate inspection reports and electronic records of sales due to their potential to reduce the
volume of shadow economy and improve the business environment. These goals can only be
achieved through effective financial management work. On the contrary, the introduction of a
deposit for fuel distributors demonstrates that not every measure is as effective as it seemed to
be at the beginning.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK