Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Srovnání profesní motivace ředitelů vybraných škol Ústeckého kraje
Název práce v češtině: Srovnání profesní motivace ředitelů vybraných škol Ústeckého kraje
Název v anglickém jazyce: Comparison of professional motivation of headmasters chosen from Ústí nad Labem area schools
Klíčová slova: motivační faktory, profesní motivace, srovnání, pedagogický výzkum
Klíčová slova anglicky: motivation factors, professional motivation, comparison, pedagogical research
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jindřich Kitzberger
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2015
Datum zadání: 01.11.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 13:15
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:23.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: doc. PhDr. Jana Marie Šafránková, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zpracována v souladu se schváleným ideovým plánem, přičemž zejména bude respektován stanovený cíl práce: vymezit motivační faktory v profesním životě ředitele vybraných škol Ústeckého kraje a následně tyto faktory porovnat z různých hledisek (typ řízené školy, počet let praxe, pohlaví).
Základní metoda práce
o studium a následná komparace informací odborné literatury
o sběr dat dotazníkovým šetřením a pohovorem
o analýza a syntéza získaných dat
Seznam odborné literatury
GAVORA, P.: Výzkumné metody v pedagogice. Brno: Paido, 1996. 130 s. ISBN 80-85931-15-X.
GAVORA, Peter. Úvod do pedagogického výzkumu. 2.vyd. Brno: Paido. 2010, 261 s. ISBN 978-80-7315-185-0.
CHRÁSKA, M.: Úvod do výzkumu v pedagogice. Olomouc: PF UP, 2003.198 s. ISBN 80-244-1367-1.
KOLMAN, Luděk. Motivace, produktivita a způsob života. 1. vyd. Praha: Linde. 2012, 191 s. ISBN 978-80-7201-892-5.
NAKONEČNÝ, Milan. Motivace a chování, 3. vyd. Praha: Triton. 2014, 599 s. ISBN 978-80-7387-830-6.
NAKONEČNÝ, Milan. Motivace lidského chování. 1.vyd. Praha: Academia, 1997, 270 s. ISBN 80-200-0592-7
NIERMEYER, Rainer; SEYFFERT,Manuel. Jak motivovat sebe a své spolupracovníky. 1. vyd. Praha: Grada, 2005. 109 s. ISBN 80-247-1223-7.
PLAMÍNEK, Jiří. Tajemství motivace. 3. vyd. Praha: Grada, 2007. 159 s. ISBN 978-80-247-1991-7.
PRŮCHA, Jan. Pedagogciký výzkum: uvedení do teorie a praxe. 1. vyd. Praha: Karolinum. 1995. 132 s. ISBN 80-7184-132-3.
STÝBLO, Jiří. Manažerská motivační strategie. 1. vyd. Praha: Management Press. 1992, 74 s. ISBN 80-85603-05-5.
CLEGG, Brian. Motivace. 1.vyd. Brno: CP Books. 2005, 115 s. ISBN 80-251-0550-4.
DEIBL, Maria. Motivace jako nástroj řízení, 1.vyd. Praha: Linde. 2005, 127 s. ISBN 80-902105-8-9.
HOLÝ, Tomáš. Motivace pracovního jednání, 1. vyd. Praha: Tomáš Holý. 2010, 30 s. bez ISBN.
CHRISTIANI, Alexander – Motivace: klíč k úspěchu a spokojenosti: 111 tipů. 1. vyd. Praha: Euromedia Group. 2004, 173 s. ISBN 80-249-0311-3.
JELÍNEK, Marian. Motivace: mýtus dnešní doby. 1. vyd. Praha: Eminent. 2013, 70 s. ISBN 978-80-7281-458-9.
WHITMORE, John – Koučování: rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti : metoda transpersonálního koučování. 3. vyd. Praha: Management Press. 2014, 243 s. ISBN 978-80-7261-273-4.
Předběžná náplň práce
Práce bude rozdělena do dvou částí. Teoretická část bude čtenáře seznamovat s teoretickými východisky. Definuje základní pojmy (motivace, motivační faktory, aj.), vymezí problematiku pedagogického výzkumu, tvorbu dotazníku.
Praktická část se bude zabývat vlastním šetřením mezi řediteli vybraných škol. Úvodní kapitoly stručně seznámí čtenáře s charakteristikou školství v Ústeckém kraji – tj. počtu a typu škol, objasní volbu zkoumaných škol. Následovat bude seznámení s dotazníkem a dalšími metodami sběru dat. Poté bude pozornost věnována analýze získaných dat, zodpovězení výzkumných otázek a ověření popř. popření hypotéz. V závěru dojde ke shrnutí získaných poznatků.

Struktura:
Úvod
Teoretická část
• Motivace
• Motivační faktory
• Pedagogický výzkum, tvorba dotazníku
Praktická část
• Školství Ústeckého kraje
• Výběr škol
• Dotazník, jeho charakteristika a další metody sběru dat
• Analýza dat
o srovnání motivace podle typu řízené školy
o srovnání motivace dle pohlaví
o srovnání motivace dle dosažené praxe
• Shrnutí
Závěr
Obrazová dokumentace, další náležitosti (použitá literatura, resumé, seznam zkratek)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK