Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Právní aspekty vztahu Ústeckého kraje jako zřizovatele a ředitelů středních škol zřizovaných krajem
Název práce v češtině: Právní aspekty vztahu Ústeckého kraje jako zřizovatele a ředitelů středních škol zřizovaných krajem
Název v anglickém jazyce: Legal aspects of the relationship Ústí Region as the school organising body and headmasters of secondary schools established by the region
Klíčová slova: Zřizovatel, ředitel, vztah, kraj, krajský úřad, střední škola, jmenování, odvolání, odměna, Česká školní inspekce
Klíčová slova anglicky: School organizing body, headmaster, relationship, region, regional authority, secondary school, appointment, removal, remuneration, Czech School Inspectorate
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jindřich Kitzberger
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2015
Datum zadání: 01.11.2015
Datum a čas obhajoby: 17.05.2016 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:15.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 17.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: RNDr. Zuzana Matušková
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce bude zpracována v souladu se schváleným ideovým plánem, přičemž zejména bude respektován stanovený cíl:
Analyzovat aspekty vztahu mezi zřizovatelem a ředitelem střední školy, které vyplývají z právních předpisů. Na základě rozhovorů s řediteli středních škol a se zástupci zřizovatele identifikovat oblasti, ve kterých dochází ke vztahu mezi zřizovatelem a ředitelem, a které nejsou upraveny právními předpisy.
Metodika práce:
• Návrh předpokladů:
• Mezi zřizovatelem a ředitelem školy dochází ke konkrétním projevům vztahů i v oblastech, které nejsou stanoveny v právních předpisech.
• Ředitelé by přivítali pomoc zřizovatele v některých oblastech, které jsou v pravomoci ředitelů.
• Návrh výzkumných otázek:
• Ve kterých konkrétních oblastech, které nejsou stanovené právními předpisy, dochází ke vztahu mezi zřizovatelem střední školy a jejím ředitelem?
• Zasahují v praxi zřizovatelé do kompetencí ředitele školy? Pokud ano, v jakých oblastech?
• Uvítali by ředitelé, kdyby některé jejich pravomoci převzal zřizovatel?
• Co ředitelé škol od zřizovatele požadují a není jim to poskytováno?
• Základní metoda práce: empirický výzkum – rozhovory s řediteli středních škol a se zástupci zřizovatele – kvantitativní metoda
Seznam odborné literatury
• DVOŘÁK, Dominik. Česká základní škola: vícepřípadová studie. 1. vyd. Praha: Karolinum, 2010, 310 s. ISBN 978-80-246-1896-8.
• KATZOVÁ, Pavla. Školský zákon: komentář. Praha: ASPI, 2008, xix, 772 s. Komentáře (ASPI). ISBN 978-80-7357-412-3.
• LHOTKOVÁ, Irena, Václav TROJAN a Jindřich KITZBERGER. Kompetence řídících pracovníků ve školství. Vyd. 1. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2012, 103 s. Řízení školy (Wolters Kluwer). ISBN 978-80-7357-899-2.
• MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, Karla a Petr TÉGL. Vztahy mezi zřizovatelem a příspěvkovou organizací územního samosprávného celku 2011. 2. aktualiz. vyd. Ostrava: ANAG, 2011, 191 s. Účetnictví (Anag). ISBN 9788072636648.
• PEŠTÁLOVÁ, Lenka. Školský zákon: zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání : stav k 1.1.2010. 2., přeprac. vyd. Třinec: RESK, 2010, 267 s. ISBN 978-80-904324-1-3.
• Přehled judikatury z oblasti školství. Sestavil Milan Podhrázký. Praha: Wolters Kluwer, 2010, 430 s. Judikatura. ISBN 978-80-7357-548-9.
• Školský zákon: komentář. Vyd. 1. V Praze: C. H. Beck, 2014, 820 s. Beckova edice komentované zákony. ISBN 978-80-7400-550-3.
Předběžná náplň práce
1. Úvod
2. Teoretická část práce
2. 1. Vymezení vztahu mezi zřizovateli a řediteli středních škol v právních předpisech
• Zřizovatelé škol a školských zařízení v ČR
• Kraj jako zřizovatel
• Vymezení vztahu zřizovatele a ředitele školy
• Konkursní řízení
• Vymezení zřizovatelských pravomocí
• Kompetence ředitele školy ve vztahu ke zřizovateli
• Kompetence zřizovatele ve vztahu k řediteli
2. 2. Konkrétní situace ve vztazích zřizovatelů a ředitelů škol v České republice
• Konkursní řízení
• Hodnocení ředitelů zřizovatelem
• Partnerství škol a zřizovatele
3. Praktická část práce
• Cíl výzkumného šetření
• Stanovení výzkumných předpokladů
• Výběrový soubor
• Techniky sběru dat
• Výsledky výzkumu
• Závěry výzkumného šetření
4. Závěr
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK