Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Analýza hypoglykemií u pacientů s DM 1. typu pomocí kontinuální monitorace glukózy
Název práce v češtině: Analýza hypoglykemií u pacientů s DM 1. typu pomocí kontinuální monitorace glukózy
Název v anglickém jazyce: Analysis of hypoglycemia by Continuous Glucose Monitoring in patients with Type 1 diabetes
Klíčová slova: Diabetes mellitus 1. typu, hypoglykémie, syndrom nerozpoznávání hypoglykémie, kontinuální monitorace glukózy
Klíčová slova anglicky: Type 1 diabetes, hypoglycemia, Impaired Awareness of Hypoglycemia, Continuous Glucose Monitoring
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: III. interní klinika – klinika endokrinologie a metabolismu 1. LF UK a VFN (11-00530)
Vedoucí / školitel: MUDr. Jan Šoupal, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.10.2015
Datum zadání: 30.10.2015
Datum a čas obhajoby: 09.06.2016 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 09.06.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01747)
Oponenti: MUDr. Milan Flekač, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou hypoglykémií u pacientů s diabetem 1. typu pomocí kontinuální monitorace glukózy. Cílem bylo zhodnotit výskyt hypoglykémií, prevalenci syndromu nerozpoznávání hypoglykémie a zjistit, jakým způsobem pacienti hypoglykémii řeší.
Teoretická část obsahuje přehled základních informací o diagnóze diabetu 1. typu. Zaměřuje se na problematiku hypoglykémií a možnosti zlepšení kompenzace diabetu pomocí kontinuální monitorace glukózy.
V praktické části je pomocí kontinuální monitorace glukózy analyzována frekvence a délka trvání hypoglykémií. Na základě upraveného Clarkova dotazníku je vyhodnocen výskyt syndromu nerozpoznávání hypoglykémie. Z výsledků dotazníků jsou také vyhodnoceny způsoby, jakými pacienti hypoglykémie řeší.
Výsledky výzkumu ukázaly, že výskyt hypoglykémií je výrazně vyšší, než si pacienti sami myslí. Během týdenní kontinuální monitorace glukózy v zaslepeném režimu bylo hypoglykémií postiženo 85% pacientů v noci a 94% pacientů v průběhu dne. Celkem pacienti strávili v hypoglykémii 7,2% času, tedy přibližně 12 hodin, z toho 4 hodiny a 40 min v noční hypoglykémii, a v průběhu dne se pak pohybovali v hypoglykemickém pásmu 7 hodin a 21 minut. Prevalence syndromu nerozpoznávání hypoglykémie se potvrdila u 26% pacientů. Noční hypoglykémii pacienti nejčastěji řešili jednoduchými sacharidy v podobě bonbonů z hroznového cukru, v průběhu dne pak byla nejčastější, ale ne zcela optimální, volbou sušenka.
Z provedeného výzkumu je patrné, že hypoglykémie je častým problémem při léčbě diabetu 1. typu a je nutné dbát na kvalitní a odborně vedenou edukaci, která pacientům pomáhá hypoglykémiím předcházet nebo je zvládnout správným způsobem.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
This bachelor’s thesis presents an analysis of type 1 diabetes patients’ hypoglycemia using continuous glucose monitoring. The thesis aims to evaluate the occurrence of hypoglycemia, the prevalence of impaired awareness of hypoglycemia and to investigate how patients treat hypoglycemia.
The theoretical part of the thesis presents a summary of the general knowledge of type 1 diabetes diagnosis, focusing on the hypoglycemic issues and diabetes compensation improvements using continuos glucose monitoring.
The practical part analyses hypoglycemia frequency and duration using continuous glucose monitoring. Occurrences of the impaired awareness of hypoglycemia, as well as the ways in which patients treat hypoglycemia, are evaluated according to a modified Clark Method.
The research shows that the actual occurrence of hypoglycemia is significantly higher than its occurrence as perceived by the patients. Continuous one-week blind glucose monitoring shows that hypoglycemia occurs in 85 % of patients at night and 95 % of patients during the day. In total, patients suffered hypoglycemia 7.2 % of the week, i.e. approx. 12 hours, of which 4 hours and 40 minutes occurred at night while 7 hours and 21 minutes they were experiencing hypoglycemia during the day. The impaired awareness of hypoglycemia prevalence was confirmed for 26 % of patients. Nightly hypoglycemia was usually treated by taking simple carbohydrates in the form of glucose tablets. Daily hypoglycemia was most often treated rather sub-optimally by eating cookies.
The research indicates that treatment of type 1 diabetes is frequently accompanied by hypoglycemia and it is necessary to provide proper and expertly led training that helps patients prevent hypoglycemia or treat it correctly.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK