Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Sborovna jako open space
Název práce v češtině: Sborovna jako open space
Název v anglickém jazyce: Teachers’ lounge as an open space
Klíčová slova: klima školy, pracovní prostředí, učitelský sbor, kooperace, sborovna typu open space, kabinet, výkonnost
Klíčová slova anglicky: School climate, working environment, teaching staff, cooperation, teachers’ lounge as an open space, staff room, performance
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra andragogiky a managementu vzdělávání (41-KAMV)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jan Voda, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.10.2015
Datum zadání: 29.10.2015
Datum a čas obhajoby: 24.05.2016 08:00
Místo konání obhajoby: Myslíkova 7, Praha 1, M006, velká posluchárna
Datum odevzdání elektronické podoby:10.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 24.05.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (SMG) (OSZD004SM)
Oponenti: Mgr. Jiří Trunda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl práce:
• Cílem bakalářské práce je popsat pracovní prostředí učitelů ve čtyřech vybraných gymnáziích (mnohočetná případová studie)

Výzkumné otázky:
a) Co je sborovna typu open space?
b) Jak se liší prostředí sborovny typu open space od pracovního prostředí klasických kabinetů z hlediska vybraných fyzikálních i sociálně psychologických podmínek?
c) Jak jsou vnímány mezilidské vztahy (kooperace učitelů) ve sborovnách typu open space a klasických kabinetech z pohledu ředitele školy?

Hlavní metody:
• dotazník, interview, pozorování
Seznam odborné literatury
Bednář, V.: Sociální vztahy v organizaci a jejich management. Vyd. 1. Praha: Grada, 2013, 224 s. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-4211-3.
Bedrnová, E.: Psychologie a sociologie řízení.Vyd. 1. Praha: Management Press, 1998, 559 s.
ISBN 80-859-4357-3.
Berg, G.: Kultura školy: příspěvek k výzkumu a rozvoji. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita,
2005, 217 s. ISBN 80-210-3746-6.
Čapek, R.: Třídní klima a školní klima. Vyd. 1. Praha: Grada, 2010, 325 s. Pedagogika (Grada).
ISBN 978-802-4727-424.
Dvořák, D. a kol.: Česká základní škola – vícepřípadová studie. Vyd.1. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1896-8
Gavora, P.: Úvod do pedagogického výzkumu. 2. rozšířené vydání. Brno: Paido, 2010. ISBN
978-80-7315-185-0.
Grecmanová, H.: Klima školy. Vyd. 1. Olomouc: Hanex, 2008, 41 s. ISBN 978-80-7409-010-3.
Houšková, H.: Pracovní podmínky se zaměřením na pracovní prostředí orientované na
problematiku open space pracoviště. Bakalářská práce. FFUK. Praha 2009.
Chlupová, J.: Učitel, kolegialita a spolupráce. Diplomová práce. FFUK Praha 2014.
Chvál, M. a kol.: Klima učitelského sboru: úprava dotazníku OCDQ-RS pro podmínky českých škol. Pedagogická orientace. 2014, 24 (5): 41-44. DOI:10.1007/978-3-0348-6660-6_6.
Michalík, D., Skřehot P.: Kancelářská pracoviště s důrazem na typ open space.
Vyd. 1. Praha: Výzkumný ústav bezpečnosti práce, 2010, 163 s. ISBN 978-80-86973-23-4.
Moree, D.: Učitelé na vlnách transformace: kultura školy před rokem 1989 a po něm. Vyd. 1.
Praha: Karolinum, 2013, 185 s. ISBN 978-80-246-2298-9.
Pol, M. a Lazarová, B.: Spolupráce učitelů – podmínka rozvoje školy: řízení spolupráce, konkrétní formy a nástroje. Vyd.1. Praha: Agentura Strom, 1999. 78 s. Škola 21. Praxe ředitele; sv. 4. ISBN 80-86106-07-1
Provazníková, P.: Škola jako úspěšná firma. Diplomová práce. FFUK Praha 2012.
Rukavička, R.: Spolupráce učitelů jako základ edukačního procesu. Diplomová práce. FFUK Praha 2014.
Štikar, J.: Psychologie ve světě práce. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2003, 461 p. ISBN 80-246-0448-5.
Wagnerová, I.: Psychologie práce a organizace: nové poznatky. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011, s. 95. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3701-0.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK