Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Použití deskriptorů pro evaluaci vstupních a výstupních znalostí a dovedností u žáků 2. stupně ZŠ
Název práce v češtině: Použití deskriptorů pro evaluaci vstupních a výstupních znalostí a dovedností u žáků 2. stupně ZŠ
Název v anglickém jazyce: Use of descriptors for evaluating the input and output knowledge and skills in elementary school students
Klíčová slova: primární prevence, evaluace, rizikové chování, škola, preventivní programy
Klíčová slova anglicky: primary prevention, evaluation, risk behaviours, school, prevention programs
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1.LF UK a VFN v Praze (11-00611)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Roman Gabrhelík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 27.10.2015
Datum zadání: 27.10.2015
Datum a čas obhajoby: 25.01.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:06.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 25.01.2017
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01638)
Oponenti: Mgr. Lucie Gutkaisová
 
 
 
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce s názvem Použití deskriptorů pro evaluaci vstupních a výstupních znalostí a dovedností u žáků 2. stupně ZŠ se zabývá problematikou evaluace a efektivitou primární prevence, prováděné neziskovou organizací Semiramis z.ú. Práce je rozdělena do dvou části v teoretické práci se věnuji pojmům z primární prevence, evaluaci programů, minimálnímu preventivnímu programu, cílovým skupinám primární prevence a sociálním dovednostem. V druhé části se zabývám samotným výzkumem a tvorbou deskriptorů (dotazníky), které jsou použity ve výzkumu. Deskriptory měří znalosti a dovednosti žáků před blokem a bezprostředně po bloku. Na základě zjištěných dat a vzájemného porovnání s výsledky zaznamenané lektory primární prevence zjišťuji, zda prováděné programy primární prevence jsou efektivní.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Bachelor thesis „Using descriptors for evaluation of the input and output of knowledge and skills of 2nd grade elementary school students“ deals with the evaluation and effectiveness of primary prevention, which is performed by non-profit organization Semiramis z.ú. The thesis is divided into two parts. The theoretical part is devoted to the concepts of primary prevention, program evaluation, minimal preventive program, the target groups of primary prevention and social skills. The second part deals with the research itself and creation of the descriptors (questionnaires), which are used in the research. Descriptors measure the knowledge and skills of students before and immediately after the block. On the basis of acquired data and mutual comparison with the results recorded by teachers of primary prevention, I find that performed primary prevention programs are effective.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK