Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Variabilita akumulace a tání sněhu v lokálním měřítku s využitím dat vysokého prostorového rozlišení
Název práce v češtině: Variabilita akumulace a tání sněhu v lokálním měřítku s využitím dat vysokého prostorového rozlišení
Název v anglickém jazyce: Local scale snow accumulation and ablation variability using high spatial resolution data
Klíčová slova: výška sněhu, fotogrammetrie, laserové skenování, vícenásobná lineární regrese
Klíčová slova anglicky: snow depth, photogrammetry, laser scanning, multiple linear regression
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michal Jeníček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 01.11.2015
Datum zadání: 30.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:17.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:18.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2016
Oponenti: Mgr. Robert Minařík, Ph.D.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Cíle práce
Bakalářská práce si stanovuje následující cíle:
1. Zhodnocení současného stavu výzkumu (formou rešerše literatury) týkajícího se metod měření výšky sněhu pomocí technologií umožňující vysoké prostorové rozlišení (např. laserové skenování, fotogrammetrie s využitím UAV)
2. Na základě manuálně měřených dat výšky sněhu a dat odvozených pomocí fotogrammetrie s využitím UAV (vytvoření dat pomocí fotogrammetrie nebude součástí práce) ověřit spolehlivost manuálního měření pro popis variability výšky sněhu v lokálním měřítku.
3. Využití získaných dat výšky sněhu k určení dominantních topografických faktorů ovlivňujících jeho variabilitu na zvoleném testovacím území.
Použité pracovní metody, zájmové území, datové zdroje
Rozložení sněhové pokrývky a následné tání sněhu je ovlivněno celou řadou faktorů. Pokud odhlédneme od vegetace (především role lesa), tak jedním z hlavních faktorů je topografie (orientace a sklon svahů, křivost terénu), která má vliv jak na celkovou radiační bilanci, tak na redistribuci sněhu větrem. Díky rozvíjející se technice (například bezpilotní systémy známé jako UAV nebo laserové skenování) je možné podrobně mapovat výšku sněhu na malém území a tedy přesněji identifikovat faktory, které mají na zmíněné procesy vliv.
V rámci práce bude provedena rešerše české i zahraniční literatury na téma metod měření výšky sněhu pomocí technologií umožňující vysoké prostorové rozlišení (např. laserové skenování, fotogrammetrie s využitím UAV). Na vytipované lokalitě (velikost cca 200x200 m) budou prováděna opakovaná podrobná manuální měření výšky sněhu tak, aby byla zachycena jak fáze akumulace, tak především fáze tání sněhu. Data budou srovnávána s daty odvozenými pomocí fotogrammetrie na základě fotografií z kamery umístěné na UAV (bezpilotní systém). Analýza dat UAV nebude součástí práce. Na základě manuálních dat bude zhodnocen průběh akumulace a tání sněhu na zvolené lokalitě. Výsledky budou dány do souvislosti s charakteristikami zvolené lokality.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK