Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Magnetooptická odezva multivrstev
Název práce v češtině: Magnetooptická odezva multivrstev
Název v anglickém jazyce: Magneto-optic response of layered media
Klíčová slova: Magnetooptika, Optika, Magnetismus, Kerrův jev, Přenosová matice
Klíčová slova anglicky: Magnetooptics, Optics, Magnetism, Kerr effect, Transfer matrix
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Tomáš Ostatnický, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.10.2015
Datum zadání: 30.10.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 26.01.2016
Datum a čas obhajoby: 13.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.07.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:26.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.09.2016
Oponenti: RNDr. Roman Antoš, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Spontánní magnetické uspořádání spinů v materiálech vede k narušení symetrie systému látky a elektromagnetických vln. Změna symetrie oproti nemagnetickému materiálu má za následek rozdílné optické vlastnosti magneticky uspořádaných a neuspořádaných látek, které pro potřeby aplikací charakterizujeme na základě odrazivosti a změn polarizačních vlastností světla při odrazu na rozhraní vzduch-materiál. Charakterizace zpravidla probíhá v uspořádání, kdy je magnetizace v některé vysoce symetrické poloze, zejm. kolmo na rovinu dopadu, nebo v rovině dopadu a přitom kolmo na rozhraní nebo rovnoběžně s rozhraním vzduch-vzorek.

V některých strukturách je možné magnetizaci vzorku vychýlit mimo její vysoce symetrickou polohu s pomocí vnějšího magnetického pole, čímž se razantně změní vlastnosti magnetooptické odezvy. Pro teoretický popis takové situace ale není k dispozici zavedený nástroj. Cílem práce bude vytvoření takového nástroje, který umožní výpočet magnetooptické odezvy vrstevnatého prostředí, přičemž magnetizace je mezi dvěma výše zmíněnými vysoce symetrickými polohami. Na základě tohoto modelu student provede výpočty pro konkrétní strukturu a provede srovnání s experimentálními daty, která jsou k dispozici na pracovišti.
Seznam odborné literatury
M. Born, E. Wolf: Principles of Optics, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
S. Sugano, L. Kojima (Eds.): Magneto-optics, Springer 2000.
B. E. A. Saleh, M.C, Teich: Základy fotoniky 1 a 2, matfyzpress, Praha 1994.
Zvezdin A. K., Kotov V. A.: Modern Magnetooptics and Magnetooptical Materials, Institute of Physics, Bristol/Philadelphia (1997).
U. Rössler: Solid State Theory, Springer, Berlin, 2009.
Časopisecká literatura
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK