Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Rozvoj léčby alkoholismu na historickém území Čech a Moravy, od druhé světové války, do konce 60. let 20. století, s fragmenty ze 70. a 80. let 20. století, založený na výzkumných rozhovorech s pamětníky: Arnoštkou Maťovou, Petrem Rieselem a Janou Novotnou
Název práce v češtině: Rozvoj léčby alkoholismu na historickém území Čech a Moravy, od druhé světové války, do konce 60. let 20. století, s fragmenty ze 70. a 80. let 20. století, založený na výzkumných rozhovorech s pamětníky: Arnoštkou Maťovou, Petrem Rieselem a Janou Novotnou
Název v anglickém jazyce: Development of alcoholism treatment on historical territories of Bohemia and Moravia, since second world war till 60th of 20th century, with fragments from 70th and 80th of 20th century, based on research interviews with contemporary witnesses: Arnostka Maťova, Petr Riesel and Jana Novotna
Klíčová slova: Apolinář - Maťová Arnoštka - Novotná Jana - Riesel Petr - Skála Jaroslav
Klíčová slova anglicky: Apolinář - Maťová Arnoštka - Novotná Jana - Riesel Petr - Skála Jaroslav
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2015
Datum zadání: 26.10.2015
Datum a čas obhajoby: 13.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B01638)
Oponenti: prof. PhDr. Michal Miovský, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Student je povinen alespoň 1x za kalendářní měsíc (počítá se od měsíce, který následuje po měsíci, kdy byla práce zadána do SISu) konzultovat vývoj zpracování textu diplomové práce s vedoucím práce; stejně tak je povinen alespoň 1x za měsíc zaslat vedoucímu práce zpracovaný text diplomové práce k revizi a připomínkám.
V případě připomínek a doporučení k textu diplomové práce je student povinen se s doporučeními a připomínkami řádně vypořádat - buď je přijmout a zapracovat do textu, v případě, že s nimi nesouhlasí musí si své rozhodnutí argumentačně vedoucímu práce zdůvodnit.
Práci je student povinen odevzdat v termínu, který je stanoven pro odevzdání diplomové práce studijním oddělením děkanátu 1. LF UK v Praze.

Student je povinen v termínu do 30 dní od zaregistrování tématu práce předložit vedoucímu seznam literatury, se kterým bude pracovat, a to včetně případného seznamu právních instrumentů.
Předběžná náplň práce
Bakalářská práce se zaměřuje na mapováním historie léčby závislostí, konkrétně na lidi, kteří začali pracovat v oboru léčby závislostí v 50. a 60. letech minulého století (a případně s fragmenty ze 70. a 80. let 20. století) a na zařízení, ve kterých pracovali. Práce vychází z rozhovorů s pamětníky, na základě nichž byl učiněn pokus zmapovat obraz tehdejší doby, včetně problémů spjatých s vznikem zařízení pro závislé. Pomocí navržené metodiky, pro co největší objem sesbíraných dat, byl schromažďován subjektivní obraz tehdejšího stavu věcí.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The bachelor thesis is target on creating map of history of addiction treatment, particulary on people, who started work in 50th and 60th of last century (eventually with fragments from 70th and 80th of 20th century) and on institution, where they worked. The thesis is based on research interviews with contemporary witnesses, on this basis was made experiment to create map of their times, including problems with established of institution of addiction treatment. Using the proposed metodology, for collect the largest amount of data, was collected subjected the image of the former state of affairs.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK