Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Mezinárodní srovnání léčby alkoholismu v České republice, Belgii a Ugandě
Název práce v češtině: Mezinárodní srovnání léčby alkoholismu v České republice, Belgii a Ugandě
Název v anglickém jazyce: International comparison of alcohol abuse treatment in the Czech Republic, Belgium and Uganda
Klíčová slova: závislost na alkoholu, léčba závislosti na alkoholu, mezinárodní srovnání, alkoholismus ve východní Africe, alkoholismus v Evropě
Klíčová slova anglicky: alcohol addiction, treatment of alcohol addiction, comparative study, alcohol abuse in East Africa, alcohol abuse in Europe
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jaroslav Šejvl, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.10.2015
Datum zadání: 26.10.2015
Datum a čas obhajoby: 15.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02236)
Oponenti: MUDr. Petr Popov
 
 
 
Zásady pro vypracování
Studentka je povinna alespoň 1x za kalendářní měsíc (počítá se od měsíce, který následuje po měsíci, kdy byla práce zadána do SISu) konzultovat vývoj zpracování textu diplomové práce s vedoucím práce; stejně tak je povinna alespoň 1x za měsíc zaslat vedoucímu práce zpracovaný text diplomové práce k revizi a připomínkám.
V případě připomínek a doporučení k textu diplomové práce je studentka povinna se s doporučeními a připomínkami řádně vypořádat - buď je přijmout a zapracovat do textu, v případě, že s nimi nesouhlasí musí si své rozhodnutí argumentačně vedoucímu práce zdůvodnit.
Práci je studentka povinná odevzdat v termínu, který je stanoven pro odevzdání bakalářské práce studijním oddělením děkanátu 1. LF UK v Praze.
Studentka bere při zpracování práce v úvahu nejen právní stav de lege lata, ale rovněž de lege ferenda.
Studentka je povinna v termínu do 30 dní od zaregistrování tématu práce předložit vedoucímu seznam literatury, se kterým bude pracovat, a to včetně seznamu případných právních instrumentů.
Předběžná náplň práce
Diplomová práce se zabývá srovnáním léčby alkoholismu ve třech různých zemích. Kontext léčby závislostí se v jednotlivých zemích liší, ale všechny se vyznačují vysokou mírou spotřeby alkoholu. Cílem práce je srovnání léčby z pohledu pacientů. Dále komparace základních principů léčby, silných a slabých stránek programu, výzev, kterým jednotlivá zařízení čelí a potenciál pro další vývoj. V první části jsou popsána teoretická východiska, druhá část je již samotným výzkumem, využívající kvalitativních metod.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this study is to compare treatment of alcoholism in three different countries. The context of addiction treatment varies from country to country, but they share high level of alcohol consumption and problems related to alcoholism. The purpose of this study is to compare treatment from the patients’ point of view. Furthermore it focuses on the comparison of general principles of alcohol abuse treatment, its strengths and weaknesses, challenges faced and the potential for future improvement. First part of this thesis deals with the theoretical background, second part is dedicated to the research using qualitative methods.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK