Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Kvalita života mužů závislých na alkoholu před léčbou a při ukončení léčby na koedukovaném oddělení léčby závislostí PN Kosmonosy
Název práce v češtině: Kvalita života mužů závislých na alkoholu před léčbou a při ukončení léčby na koedukovaném oddělení léčby závislostí PN Kosmonosy
Název v anglickém jazyce: Quality of life of men addicted to alcohol before and after the treatment on coeducated department of addiction treatments on PN Kosmonosy
Klíčová slova: alkohol, léčba, kvalita života, závislost
Klíčová slova anglicky: alcohol, treatment, quality of life, addiction
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Psychiatrická klinika 1. LF a VFN v Praze (11-00610)
Vedoucí / školitel: Mgr. Lenka Šťastná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2015
Datum zadání: 21.10.2015
Datum a čas obhajoby: 05.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:19.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2016
Předmět: Obhajoba bakalářské práce (B02036)
Oponenti: MUDr. Petr Popov
 
 
 
Zásady pro vypracování
Tato bakalářská práce si klade za cíl evaluaci úspěšnosti zlepšení kvality života u pacientů závislých na alkoholu na koedukovaném oddělení léčby závislostí PN Kosmonosy při nástupu do léčby a poté po ukončení léčby. Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na zmapování zdravotních a sociálních dopadů u závislých na alkoholu. Dále se teoretická část zabývá pojmem kvality života v různých přístupech. Praktická část se věnuje vyhodnocení kvantitativní studie prováděné na pacientech závislých na alkoholu na oddělení léčby závislosti PN Kosmonosy na začátku léčby a po ukončení léčby, pomocí standardizovaného sebeposuzovacího dotazníků zaměřeného na kvalitu života WHQOL-BREF ve zkrácené verzi, doplněné o sociodemografické údaje. Výsledky této práce budou využitelné v terapii pro pozitivní motivaci, prevenci relapsu, jelikož smyslem léčby není jen abstinence, ale také zlepšení kvality života. Přínosem bude také pro personál koedukovaného oddělení léčby závislostí, že jejich prácemá smysl.
Předběžná náplň práce
Anotace
Tato bakalářská práce si klade za cíl evaluaci úspěšnosti zlepšení kvality života u pacientů závislých na alkoholu na koedukovaném oddělení léčby závislostí PN Kosmonosy při nástupu do léčby a poté po ukončení léčby. Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na zmapování zdravotních a sociálních dopadů u závislých na alkoholu. Dále se teoretická část zabývá pojmem kvality života v různých přístupech. Praktická část se věnuje vyhodnocení kvantitativní studie prováděné na pacientech závislých na alkoholu na oddělení léčby závislosti PN Kosmonosy na začátku léčby a po ukončení léčby, pomocí standardizovaného sebeposuzovacího dotazníků zaměřeného na kvalitu života WHQOL-BREF ve zkrácené verzi, doplněné o sociodemografické údaje. Výsledky této práce budou využitelné v terapii pro pozitivní motivaci, prevenci relapsu, jelikož smyslem léčby není jen abstinence, ale také zlepšení kvality života. Přínosem bude také pro personál koedukovaného oddělení léčby závislostí, že jejich práce má smysl.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Annotation
This bachelor work has an aim of evaluation of success of improvement of the quality of life of patients addicted to alcohol before and after the treatment in co-educated department of addiction treatment in psychiatric hospital Kosmonosy. The theoretical part of the bachelor work focuses on mapping the social and health impacts of patients addicted to alcohol. Further the work focuses on the concept of quality of life in different approaches. The practical part is dedicated to the evaluation of a quantitative study preformed in the patients addicted on alcohol in the department of addiction treatment in psychiatric hospital Komonosy before and after the treatment, using standardized self-judging questionnaire focusing on quality of life WHOQOL-BREF in the shortened version completed with sociodemographic data. The results of this work are going to be usable in a therapy for positive motivation, prevention of relapse, inasmuch as the meaning of the treatment is not just abstinence but also improving the quality of life. The knowledge of the personnel of co-educated department of addiction treatment, that their work is meaningful will also be a benefit.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK