Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Srovnání adherence a úspěšnosti antiretrovirové léčby virové hepatitidy C u uživatelů a neuživatelů drog
Název práce v češtině: Srovnání adherence a úspěšnosti antiretrovirové léčby virové hepatitidy C u uživatelů a neuživatelů drog
Název v anglickém jazyce: Comparison of adherence and outcome of antiviral therapy of viral hepatitis C in drug users and non-users
Klíčová slova: virová hepatitida C-léčba-injekční uživatelé drog-adherence-adiktolog
Klíčová slova anglicky: viral hepatitis C-treatment-injection drug users-adherence-Adictologist
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Klinika adiktologie 1. LF UK a VFN (11-00611)
Vedoucí / školitel: doc. MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 21.10.2015
Datum zadání: 21.10.2015
Datum a čas obhajoby: 08.09.2016 09:00
Místo konání obhajoby: U Nemocnice 4, Praha 2
Datum odevzdání elektronické podoby:18.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 08.09.2016
Předmět: Obhajoba diplomové práce (B02236)
Oponenti: Mgr. Barbara Janíková
 
 
 
Seznam odborné literatury
Petr Husa Virové hepatitidy
Výroční zpráva ve věcech drog
Standardy léčby VHC v ČR
Adiction
Lancet
Předběžná náplň práce
Výzkumná práce srovnávající v souboru 258 pacientů léčicích se s virovou hepatitidou C adherenci, délku léčby, SVR u pacientů,kteří mají v anamnéze drogou minulost a pacienti bez drogové minulosti. zamýšlí se nad uplatněním adiktologa v terapeutickém týmu pro léčbu VHC.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
VHC is a widespread serious chronic infectious disease. Most of the patients affected by the disease consist of IDUs. Treatment of VHC is nowperceived asan important preventive element for the spread of the disease in IDUs population.Adherence to treatment is absolutely crucial for the successful completion of treatment. Adherence to treatment is often questioned by clinicians who treat VHC in patients using addictive substances.Data from documentation of 258 patients that were treated in 2006-2015 for viral hepatitis C at the Department of Infectious Diseases at the University Hospital Brno have been processed with using the statistical and analytical methods and in compliance with ethical rules retrospectively. Adherence to treatment (defined as the completion or early termination of treatment due to non-compliance with the treatment regime by the patient) and the effectiveness of treatment, as measured by Sustained Virology Responsibility SVR (defined as decrease in HCV RNA below the limit of detection 24 weeks after completion of therapy) have been evaluated.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK