Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Nová média v hudebním vzdělávání
Název práce v češtině: Nová média v hudebním vzdělávání
Název v anglickém jazyce: New Media in Music Education
Klíčová slova: hudba, nová média, vzdělávání, mobilní aplikace, počítačové hry, e-learning, kvalitativní výzkum
Klíčová slova anglicky: music, new media, education, mobile application, computer games, e-learning, qualitative research
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav informačních studií - studia nových médií (21-UISKNM)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Vít Šisler, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 20.10.2015
Datum zadání: 20.10.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 04.11.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem práce je prozkoumat využití nových médii v hudebním vzdělávání v České republice. V první části práce bude prozkoumáno současné vědecké poznání v oblasti možností využití nových médií v hudebním vzdělávání. Teoretická část bude dále obsahovat přehled v současné době dostupných online výukových kurzů, her a aplikací včetně jejich popisu, základní typologie a kritického zhodnocení. V praktické části práce bude realizován kvalitativní výzkum s pedagogy. Následně bude zpracováno shrnutí konkrétních příkladů vhodného využití nových médií v hudebním online vzdělávání včetně odůvodnění jejich efektivity vycházejícího z teoretické části a výsledků kvalitativního výzkumu.

Zamýšlená osnova:
1. Úvod
2. Teoretická část
2.1 Současný stav vědeckého poznání v oblasti využití nových médií v hudebním vzdělávání
2.2 Přehled dostupných her, aplikací a online kurzů (včetně popisu a základní typologie)
2.3 Kritické zhodnocení her, aplikací a online kurzů
3. Praktická část
3.1 Kvalitativní výzkum s pedagogy
3.2 Shrnutí konkrétních příkladů vhodného využití nových médií v hudebním online vzdělávání včetně odůvodnění jejich efektivity
4. Závěr

Diplomová práce bude připravena v souladu s platnými vnitřními předpisy FF UK a dalšími metodickými pokyny a normativními dokumenty.
Seznam odborné literatury
AMBROSE, A.S. [et al.] How learning works: seven research-based principles for smart teaching. San Francisco, CA: Jossey-Bass: 2010.
CLARK, C. R. - MAYER, E. R. E-learning and the science of instruction: proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. San Francisco, CA: Pfeiffer, 2011.
MAYER, E.R. Multimedia learning. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
HONS, Miloš: Hudební analýza. TOGGA: 2010
SCRUTON, Roger. Hudobná estetika. Hudobné centrum: 2009
ROSS, Alex. Zbývá jen hluk. ARGO, Dokořán: 2011
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK