Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Spiritualita žalmů v kontextu Biblických písní Antonína Dvořáka
Název práce v češtině: Spiritualita žalmů v kontextu Biblických písní Antonína Dvořáka
Název v anglickém jazyce: Spirituality of Psalms in the Context of Antonín Dvořák´s Biblical Songs
Klíčová slova: Žalm, modlitba, duchovní formace, Biblické písně, Antonín Dvořák, muzikologie
Klíčová slova anglicky: Psalm, prayer, spiritual formation, Biblical Songs, Antonín Dvořák, musicology
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra teologické etiky a spirituální teologie (do 2018) (26-KTE)
Vedoucí / školitel: MUDr. ThLic. Jaromír Matějek, Th.D., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 19.10.2015
Datum zadání: 19.10.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.12.2015
Datum a čas obhajoby: 27.06.2017 09:30
Datum odevzdání elektronické podoby:25.03.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:26.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2017
Oponenti: doc. RNDr. ThLic. Karel Sládek, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Autor se nejprve seznámí s odbornou, níže uvedenou literaturou, která bude v průběhu psaní práce postupně doplňována. Dále bude následovat představení logické struktury práce a postupné předkládání jednotlivých kapitol. Autor bude své poznatky průběžně konzultovat se školitelem.
Seznam odborné literatury
Altrichter Michal. Příručka spirituální teologie, Olomouc, 2007
Blaha Josef. Úvod do poesie žalmů, Brno, 2005
Denní modlitba církve. Kostelní Vydří, 2002
Dvořák Antonín – Šourek Otakar. Přátelům doma, Praha 1941
Dvořák Otakar. Můj otec Antonín Dvořák, Příbram 2004
Holzherr Georg. Řehole Benediktova / Uvedení do křesťanského života, Praha, 2001
Kouba Jan. ABC hudebních slohů, Praha 1988
Opletal František. Rozjímání nad žalmy, Olomouc, 2002
Řehole Benediktova. Praha, 1998
Šourek Otakar. Život a dílo Antonína Dvořáka III, Praha, 1930
Špidlík Tomáš. Důvody srdce, Praha, 2001
Špidlík Tomáš. Prameny světla, Olomouc, 2009
Špidlík Tomáš. Vědy – umění - náboženství. Protiklad nebo soulad?, Olomouc, 2009
Výklady ke Starému zákonu III. Kostelní Vydří, 1998
Předběžná náplň práce
Záměrem práce je seznámení se všeobecnými údaji o žalmech, jejich základním teologickým rámcem, duchovním světem a polohami, které podle nejrůznějších situací zahrnují v podstatě celý život člověka. Stěžejním úkolem je pak představení hudebního díla Biblické písně českého hudebního skladatele Antonína Dvořáka (1841−1904), které je tvořeno deseti písněmi. Texty písní vybral a uspořádal skladatel osobně z Knihy žalmů, která je součástí Starého zákona. Protože žalmy nejsou pouze modlitbou člověka, nýbrž ze širšího pohledu dialogem, který se člověka bytostně dotýká a zcela spontánně ho vztahuje k Bohu, bude předmětem práce nalézání prostředků vzájemné komunikace mezi Bohem a člověkem, jeho přijetí Božího slova a emocionálního a myšlenkového rozpoložení. To je v případě tohoto hudebního díla zpracováno skladatelovou živou vírou, kterou přijímá a kterou Bohu vrací v umělecké podobě.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The aim of this work is an introduction with general pieces of informations about psalms, about their primary theological scope, about spiritual world and spiritual aspects, because they in fact include the human life in all circumstances. Fundamental commission is to introduce musical work of the czech composer Antonín Dvořák (1841─1904) Biblical songs. This work includes ten songs. Lyrics of these songs elected Antonín Dvořák himself from the Book of Psalms. This book is a part of the Old Testament. The psalms are not only a prayer of a person. The psalms are a perspective and a dialogue of a person and God and the psalms make a relationship with God. Subject matter of this work will be to find a communication between a person and God and the reception of the words of God too. Very important in this case is the state of mind in thoughts and in emotional feelings. The emotional feelings and thoughts are a part of the composer´s faith. The composer receives the faith from God and the musical work of art, Biblical songs, is the answer to God.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK