Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komparace systémů zdravotního pojištění v České Republice, Spolkové Republice Německo, Švýcarsku a Nizozemí
Název práce v češtině: Komparace systémů zdravotního pojištění v České Republice, Spolkové Republice Německo, Švýcarsku a Nizozemí
Název v anglickém jazyce: The Comparison of Health Insurance Systems in the Czech Republic, Germany, Switzerland and the Neetherlands.
Klíčová slova: Veřejné zdravotní pojištění, soukromé zdravotní pojištění, nominální pojistné, odpočitatelné položky, doplňkové zdravotní pojištění.
Klíčová slova anglicky: Public Health Insurance, Private Health Insurance, Nominal Insurance, Deductibles, Additional Health Insurance
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 16.10.2015
Datum zadání: 16.10.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.01.2017
Datum a čas obhajoby: 12.01.2017 12:30
Místo konání obhajoby: místnost č. 227 v budově PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:24.11.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:01.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.01.2017
Oponenti: PhDr. Gabriela Munková, CSc.
 
 
 
Předběžná náplň práce
Abstrakt:

Diplomová práce se zaměřuje na porovnání systémů zdravotního pojištění ve vybraných zemích a to s důrazem na jeho tři základní komponenty, zdravotní pojišťovny, zdravotnická zařízení a příjemce zdravotní péče. Každý z těchto subjektů zastává svoji roli v mnoha oblastech zdravotnického systému. Vzhledem k tomu, že vztahy v rámci zdravotnických systémů jsou značně komplexní, práce se zaměřuje po obecném úvodu pouze na vybrané jevy, především na oblasti týkající se zdravotního pojištění. Jednotlivé kapitoly charakterizují hlavní subjekty zdravotnického systému a jsou rozděleny do podkapitol dle jednotlivých zemí. První dvě kapitoly se týkají úvodu do forem zdravotnických systémů a možných způsobů financování. Navazující kapitoly jsou věnovány systému společnému vybraným zemím, systému založenému na zdravotním pojištění. Třetí kapitola charakterizuje systém zdravotního pojištění v každém z vybraných států. Čtvrtá kapitola popisuje práva a povinnosti pojištěných osob dle osobního a věcného rozsahu zdravotního pojištění. Pátá kapitola se týká institucionálního zajištění zdravotního pojištění, úlohy zdravotních pojišťoven při redistribuci vybraných finančních prostředků ze zdravotního pojištění. Šestá kapitola definuje poskytovatele zdravotní péče, především z pohledu způsobu zajištění zdravotní péče a formy úhrad za takto poskytovanou péči. Závěrečná kapitola je věnována srovnání jednotlivých systémů se zaměřením na možné reformní kroky, které by se daly uplnatnit v českém zdravotnictví.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Abstract:

The theses is referring to The Comparison of Health Insurance Systems in the Czech Republic, Germany, Switzerland and the Neetherlands. It is focusing on three main components of the medical insurance system, the insurance companies, the healthcare providers and the insured parties. Each of these components has a significant role within the medical system and as their representation in distinct areas is quite broad, I prefered to choose the key areas where the medical insurance figures the most. Each chapter characterises one of the main components of the medical insurance system. First two chapters are the introduction and the models of financing of different medical systems. Third chapter depicts the main characteristics of the insurance system in each country. Fourth chapter names the rights and the duties of the insured person. Fifth chapter is acknowledged to the insurance companies and their role in the financement of the medical system. The last component of the medical system, the health care providers, are defined in the sixth chapter. The conclusion is attributed to the comparisson between the countries regarding the components listed above. The main goal of the theses is to present the differences between the health insurance systems and to evaluate the advantages and disadvanteges in each of the system. That opens a possibility to recognize the options that could be applicable to the health care insurance system in the Czech Republic.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK