Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Analýza dispenzační péče poskytované lékárnami v Hradci Králové
Název práce v češtině: Analýza dispenzační péče poskytované lékárnami v Hradci Králové
Název v anglickém jazyce: Analysis of the Dispensing Care Provided by Pharmacies in Hradec Kralove
Klíčová slova: farmaceutická péče, lékárenské služby, komunikace ve farmacii
Klíčová slova anglicky: pharmaceutical care, pharmacy services, communication in pharmacy
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Jan Kostřiba, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.10.2015
Datum zadání: 11.12.2015
Datum a čas obhajoby: 08.06.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2018
Datum proběhlé obhajoby: 08.06.2018
Oponenti: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cíl práce
Úvod
Teoretická část
Praktická část (metodika, prezentace výsledků)
Diskuse
Závěr
Seznam literatury
Seznam odborné literatury
HOLČÍK, Jan. Zdravotní gramotnost a její role v péči o zdraví: k teoretickým základům cesty ke zdraví. 1. vyd. Brno: MSD, 2009, 149 s. ISBN 978-80-7392-089-0.
METYŠ, Karel a Peter BALOG. Marketing ve farmacii. 1. vyd. Praha: Grada, 2006, 208 s. ISBN 80-247-0830-2.
KOLÁŘ, Jozef. K pojmům farmaceutická péče, lékárenská péče a správná lékárenská praxe. Ceska Slov Farm. 2009, 58(2), 55-59. ISSN 1210-7816.
KOLÁŘ, Josef, Rudolf KALETA a Jan GREGOR. Názory a postoje pacientů při návštěvě lékáren. Ceska Slov Farm. 2001, 50(3), 135-147. ISSN 1210-7816.
Health policies and data – OECD: OECD Health Statistics 2014. OECD [online]. 2014. Dostupné z: http://www.oecd.org/els/health-systems/health-data.htm
ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR. Zdravotnické ročenky České republiky / Czech health statistics yearbooks. Praha: ÚZIS ČR, 2001-2012. ISSN 1210-9991. Dostupné z: http://www.uzis.cz/katalog/rocenky/zdravotnicka-rocenka-ceske-republiky
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů. Sbírka zákonů. 9. 2. 1995. ISSN 1211-1244.
Vyhláška č. 84/2008 Sb., o správné lékárenské praxi, bližších podmínkách zacházení s léčivy v lékárnách, zdravotnických zařízeních a u dalších provozovatelů a zařízení vydávajících léčivé přípravky. Sbírka zákonů. 11. 3. 2008. ISSN 1211-1244.
Pokyn SÚKL UST-27 verze 3 Regulace reklamy na humánní léčivé přípravky a lidské tkáně a buňky. 19. 9. 2011. Dostupné z: http://www.sukl.cz/file/69904_1_1
Předběžná náplň práce
Literární rešerše
Vlastní výzkum
Diskuze výsledků
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Literature review
Original research
Discussion of results
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK