Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Historický vývoj lékárenství na Velkomeziříčsku a v městě Třebíč
Název práce v češtině: Historický vývoj lékárenství na Velkomeziříčsku a v městě Třebíč
Název v anglickém jazyce: The History of Pharmacy in the Region of Velké Meziříčí and in Třebíč
Klíčová slova: historie, lékárenství, region
Klíčová slova anglicky: history, pharmacy practice, region
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. František Dohnal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.10.2015
Datum zadání: 06.03.2017
Datum a čas obhajoby: 12.09.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:22.08.2018
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2018
Oponenti: Mgr. Jindřich Kolda, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod – vymezení sledovaného regionu, jeho historický vývoj a zvláštnosti
2. Zdravotnictví na Třebíčsku a Žďársku v proměnách času (nástin vývoje)
3. Počátky lékárenství v regionu, hlavní vývojové rysy do konce 1. světové války
4. První Československá republika a léta 2. světové války
5. Stav lékárenství v sledované oblasti v roce 1945 a poválečná obnova; Zásadní změny celospolečenského vývoje, dopad do podmínek dalšího vývoje lékárenství
6. Lékárenství v daném regionu v procesu transformace zdravotnictví po roce 1989
7. Závěr
8. Použitá literatura a prameny
Seznam odborné literatury
1. Časopis českého lékárnictva
2. Časopis československého lékárnictva
3. Pharmazeutischer kalender
4. Věstník československého lékárnictva
5. Lékárnický kalendář
6. Lékárnické listy
7. Zdravotnické noviny
8. Časopis českých lékárníků (vždy příslušné ročníky)
9. Zdravotnictví v České republice, ročníky 1990–2005
10. Zdravotnická statistika – ÚZIS ČR
ÚSTAV ZDRAVOTNICKÝCH INFORMACÍ A STATISTIKY ČR. Zdravotnické ročenky České republiky / Czech health statistics yearbooks. Praha: ÚZIS ČR. ISSN 1210-9991. Dostupné z: http://www.uzis.cz/katalog/rocenky/zdravotnicka-rocenka-ceske-republiky
11. regionální tisk
12. příležitostná regionální tisková produkce příslušných muzeí a archivů
13. monografické a kolektivní práce z dějin farmacie s důrazem na tituly:
Kolektiv autorů: Historie farmacie v Českých zemích. 1. vyd. Praha: Milpo media, 2003, 174 s. ISBN 80-860-9830-3.
Rusek V., Smečka V.: České lékárny, Praha, Nuga 2000.
Svobodný P., Hlaváčková L.: Dějiny lékařství v českých zemích, Praha, Triton 2004.
Kotlářová J., Král K.: Farmacie v ČR po roce 1989, Praha, Karolinum 1999.
Dohnal F.: Studijní texty k dějinám farmacie, Praha, Karolinum 2014.
14. archivní materiály (fotoarchiv) regionálních archívů a muzeí, materiály z fondu Českého farmaceutického muzea v Kuksu
15. rozhovory s pamětníky
16. dobová a aktuální fotodokumentace
Předběžná náplň práce
Stanovení cíle
Úvod do problematiky
Teoretická rešerše
Praktická část
Diskuse
Závěr
Seznam literatury
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Setting goals
Introduction to the topic
Theoretical part
Practical part
Discussion
Conclusion
References
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK