Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Historický vývoj lekárenstva v regióne Banská Bystrica
Název práce v jazyce práce (slovenština): Historický vývoj lekárenstva v regióne Banská Bystrica
Název práce v češtině: Historický vývoj lékárenství v regionu Banská Bystrica
Název v anglickém jazyce: Historical Evolution of Pharmacy in the Region of Banská Bystrica
Klíčová slova: historie, farmacie, Banská Bytrica, Slovenská republika
Klíčová slova anglicky: history, pharmacy, Banská Bystrica, Slovak Republic
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. František Dohnal, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.10.2015
Datum zadání: 14.08.2017
Datum a čas obhajoby: 14.09.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2017
Oponenti: PharmDr. Jan Babica, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Úvod – vymezení sledovaného regionu, jeho historický vývoj a zvláštnosti
2. Zdravotnictví na Banskobysticku v proměnách času (nástin vývoje)
3. Počátky lékárenství v regionu, hlavní vývojové rysy do konce 1. světové války
4. První Československá republika a léta 2. světové války
5. Stav lékárenství v sledované oblasti v roce 1945 a poválečná obnova; Zásadní změny celospolečenského vývoje, dopad do podmínek dalšího vývoje lékárenství
6. Lékárenství v daném regionu v procesu transformace zdravotnictví po roce 1989
7. Závěr
8. Použitá literatura a prameny
Seznam odborné literatury
1. Časopis československého lékárnictva
2. Pharmazeutischer kalender
3. Věstník československého lékárnictva
4. Lékárnický kalendář
5. Lékárnické listy
6. Zdravotnické noviny
7. Zdravotnická statistika – Národné centrum zdravotníckych informácií, SR
NÁRODNÉ CENTRUM ZDRAVOTNICKÝCH INFORMÁCIÍ. Zdravotnícka ročenka Slovenskej republiky / Health Statistics Yearbook of the Slovak Republic. Bratislava: Národné centrum zdravotníckych informácií. ISSN 978-80-89292-34-9. Dostupné z: http://www.nczisk.sk/Publikacie/Edicia_roceniek/Pages/Archiv.aspx
8. regionální tisk
9. příležitostná regionální tisková produkce příslušných muzeí a archivů
10. monografické a kolektivní práce z dějin farmacie s důrazem na tituly:
Bartunek A.: Dejiny slovenského lekárnictva I: 10. stor. – 1918. Martin, Osveta 2012. ISBN 9788097117481.
Kolektiv autorů: Historie farmacie v Českých zemích. 1. vyd. Praha: Milpo media, 2003, 174 s. ISBN 80-860-9830-3.
Rusek V., Smečka V.: České lékárny, Praha, Nuga 2000.
Kotlářová J., Král K.: Farmacie v ČR po roce 1989, Praha, Karolinum 1999.
Dohnal F.: Studijní texty k dějinám farmacie, Praha, Karolinum 2014.
11. archivní materiály (fotoarchiv) regionálních archívů a muzeí, materiály z fondu Českého farmaceutického muzea v Kuksu
12. rozhovory s pamětníky
13. dobová a aktuální fotodokumentace
Předběžná náplň práce
Stanovení cíle
Úvod do problematiky
Teoretická rešerše
Praktická část
Diskuse
Závěr
Seznam literatury
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Setting goals
Introduction to the topic
Theoretical part
Practical part
Discussion
Conclusion
References
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK