Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vztah vědy a umění ve filosofii Jana Patočky
Název práce v češtině: Vztah vědy a umění ve filosofii Jana Patočky
Název v anglickém jazyce: The relation of science and art in Jan Patočka’s philosophy
Klíčová slova: tradiční umění, moderní umění, věda, moderní věda, technika, moderní technická společnost, úpadek společnosti, objektivita, subjektivita, individualita, solidarita, fenomenologie, dialektika.
Klíčová slova anglicky: traditional art, modern art, science, modern science, technology, modern technological society, social degradation, objectivity, subjectivity, individuality, solidarity, phenomenology, dialectics.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra estetiky (21-KEST)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 14.10.2015
Datum zadání: 14.10.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.10.2015
Datum a čas obhajoby: 22.06.2016 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:31.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 22.06.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: Mgr. Ondřej Dadejík, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Cílem této bakalářské práce bude prozkoumání Patočkova pojetí vědy a umění jakožto dvou způsobů chápání reality, a jejich vzájemného vztahu. Nejprve se zaměřím na představení pozice, ze které Patočkovy úvahy vycházejí – tj. z rozdělení dvou epoch: umělecké a estetické, kdy první odhaluje duchovní pravdy a druhá subjektivní a individuální svět umělce a díla. Estetická epocha začíná v 19. století a váže se tudíž na dobu vědecko-technickou. Věda podle Patočky poskytuje nástroje (a jazyk) pro odhalení pravd objektivních avšak zároveň omezujících. Ovlivňuje veškeré aspekty života, od chápání člověka jako takového po sociální, ekonomické, politické a v neposlední řadě ovlivňuje i právě vědecký přístup k umění. Zároveň ale moderní a současné umění vyjevuje právě pravdy subjektivní a individuální. Nicméně takto se projevuje pouze v době vědecko-technické. Tento vzájemný vztah bude předmětem zkoumání.
Seznam odborné literatury
Primární literatura:
PATOČKA, Jan. Umění a čas I, Sebrané spisy, svazek 4. Praha: OIKOYMENH, 2004.
PATOČKA, Jan. Umění a čas II, Sebrané spisy, svazek 5. Praha: OIKOYMENH, 2004.
PATOČKA, Jan. Kacířské eseje o filosofii dějin. 3., opr. vyd. Praha: OIKOYMENH, 2007.

Sekundární literatura:
TLUSTÝ, Jan. Patočkova filozofie umění. Česká literatura: časopis pro literární vědu, Praha, Ústav pro českou literaturu AV ČR., 2004, 52, č. 5, s. 680-685.
ŠEVČÍK, Miloš. Umění jako vyjádření smyslu: filozofie umění Jana Patočky. Vyd. 1. Červený Kostelec: Pavel Mervart, 2014, 250 s.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK